yi} oll | 4 NW INN BENENNEN AN PAARE NEM | Wy HES AAO: RR u seer eee ave IV Y | T YE AS EEE > 15 "KØR NER ARS, UN Au AS i W Wary nye Js Js Yu IV N

N“ WN Ng rade Nivisie oo we AN

j Ni Vu.“

A UENS "VW aa LA i ©

ew N

Å \ N | ; 4 5 , vf Peeve, ; Wi BUS N Ss y Wu N ie Me b fi 4 4

5 38 NØD ØV IIS yi"

| vun : es :

My Nd “YW

wd

SMITHSONIAN DEPOSIT

VW

er

Cheha Nd OWA SYA ANRC U ya Me MU REM gg en; vedi! TU MN un MINEN ube \ S AN gi OOS Wy Mii iv Y

Er i ENE MEG INN

FE ARD MN At NEN ee

SUNDERE CAINS

PETE, BE I gs eg viv

SA NN MEERE = jie tae Bus ee en SO ah KA CaN VveUCUTONT | NENS WAYNE hy IN)

| 6 | N ON whe Wi PEWS oR Savino sw een

GOS SA WIM}

AN SV | AUS, DAAC OF Gog | Wi = Y N er DIENEN un EN a WU we we i Securely Be

TINTE

= RT +

gr ESTER SØE Fr FEE BUNT x INS wo u As

SONG OG NYG uM hs N Meld a

ING \ Wav

BET, -_ To TT m m” WW 0 TE Yu WG We

Nat 50

| Erz BAY ES NE SSG NOS wur woe NG NET CA r Sy male ; 2 & u G SKE, Fu ee ee ~ NZ SA ¢ DIY ESTER, JE Ar Sp Gi hs AL yew) fay Wi) ID, ya Bie ig SØNS EUT AV AI ON a Mee ~ UU Ue ENG : VIII WEN vre EN a Ae SUS SSG RER RA AM MA a) v EV a Veer. edd PE ieee © aut TN WV UDE Yew Ä Nv wis vee vi ye IE SUUS SG RN ET DEN NEN AAO AP YOO I N US ggg ER uw NIS f Wi =, \ tad AAW fic adel Nad ea Ås ANIKI POC Ne Cee is MOG eM SOUS NIUE ONY VOSS er etd Www woes & IS GYS EN SIT ISIN En Te eh = 4 NS SRSA ere Ne Sy Sul BE. BE IIS Bey ee N Teer: Ne EEE N,

| 5 KR yan oo we = Cy ge, É i ws > i En, i KE Ho Ws Fa i i

ENTOMOLOGISKE MEDDELELSER

UDGIVNE AF

ENTOMOLOGISK FORENING

FR. MEINERT.

ANDET BIND.

KJØBENHAVN. H. HAGERUPS BOGHANDEL.

TRIERS BOGTRYKKERI (H. J. SCHOU).

1889—90.

ie

Indhold.

Lovendal, E. A., Conserv.: Tomicini Danici. De danske Barkbiller (med Tavle I.). .

Duurloo, H. P., Cand.: En ny Art af Slægten Hadena Tr. Meinert, Fr.: Om Fangst af Vandinsekter......... = Larve Lucile sp. in orbita Bufonis vulgaris Spyfluelarver i Oiet af en levende Skrub-

Wesenberg-Lund, C., Cand.: Trek af Linnés Vegge-Bi’s (Anthophora parietina Fabr.).

Biologi og Anatomi (med

Favre) ES ee:

Bergsøe, Vilhelm, Dr. phil.: Iagttagelser over den alminde- lige og den sortrandede Olden-

borres Udbredelse og Biologi

Løvendal, E. A., Conserv.: Oplysninger til Hr. C. V. Prytz's Anmeldelse af Tomici Danici

Borries, Herm., Cand.: Om Hvepselarver som Ektopara- siter paa frit omstreifende Edder-

kopper SEERE core

Meinert, Fr.: Ugimyia-Larven og dens Leie i Silke- ormen (med Tavle ID) aa... 2. 2...

Prytz, C. V., Forstdocent: I Anledning af Tomiei danici DESSEN: phason aia:

Meinert, Fr.: Lidt om Indsamling af Larver.......

Lovendal, E. A., Conserv.: Phloeophthorus rhododactylus Marsh. Biologiske Iagttagelser

89

97

121

128

151

196

Lovendal, E. A., Conserv.: Synonymistiske Bemærkninger og Tillæg til Tomicini Danici. 206

Meinert, Fr.: Aenigmatias blattoides. Dipteron novum aptevum: (med Tavie IV.) ze za er 212

= Catalogus Coleopterorum Danicorum, Fam.

Staphylinide. Pars. I. Fortegnelse over

de i Danmark levende Rovbiller. Anden Weel ran ram mtr. arid Are Zee 227 Schlick, Will., Cand.: Nye danske Biller (Coleoptera) I. 267 Nye danske Tæger (Hemiptera) I. 280

Duurloo, H. P.. Cand.: Nye danske Sommerfugle (Lepi- dopteba) RE ep. nee 283

Tomieini Danici. De danske Barkbiller. Af E. A. Lovendal.

Nærværende lille Arbejde skylder egentlig Hr. Forst- meister Muhl fra Wiesbaden sin Fremkomst, idet han ved et Besøg her i Kjøbenhavn i afvigte Sommer gjorde mig opmærksom paa 2 Fejlbestemmelser i Fortegnelsen over de danske Tomiciner. Dette vakte min Interesse for at se disse Dyr lidt nøjere efter, og efterhaanden modnedes Tanken om, istedetfor at give et Tillæg til Fortegnelsen, at lade dette Arbejde fremkomme som en Revision af de danske Barkbiller, hvorved jeg saa kunde faa Lejlighed til at omtale en Del biologiske Forhold vedrørende disse i økonomisk Henseende såa vigtige Dyr. Derved haabede jeg tillige at vække forøget Inter- esse hos andre for disse Spørgsmaal og maaske give Anledning til, at der særlig kunde blive indsamlet større Materiale til Studiet af disse Dyr af de Herrer, der her i Danmark beskjæftige sig med Indsamling af inden- landske Insekter, for at man derved kunde bidrage til yderligere at forøge den Kundskab, som vi allerede nu ere i Besiddelse af om denne Dyregruppe.

Entom. Medd. 2. B. 1. H. f

2

Siden Prof. Schiodtes Fortegnelse over Barkbillerne i Sde Bind af Naturhistorisk Tidsskrift fremkom, er der udkommet forskjellige Arbejder over Barkbillerne, af hvilke særlig Overforster Eichhoffs indtage en fremra- sende Plads; hans sidste Arbejde har jeg iser anvendt til Bestemmelse af vort Materiale, ligesom det har gjort det let for mig at kunne bestemme et Par omstridte Arter. Ved at give det her foreliggende Arbejde saa- ledes, at det kom til at indeholde biologiske Forhold om denne Dyregruppe, har det ikke kunnet undgaaes, at det i en temmelig betydelig Grad maatte streife ind paa det forstzoologiske Omraade, hvorfor jeg foruden de i Synonymilisterne nævnte Værker tillige har brugt for- skjellige særlig forstzoologiske Arbeider, som nedenfor | nævnes imellem andre, paa hvilke denne Betegnelse ikke passer.

Berettigelsen til at gjøre et nyt Arbejde istedetfor et Tillæg synes mig navnlig at fremgaa af det nye Stof - og Behandlingsmaaden, som jeg har anvendt; dog er ogsaa de Ændringer, der ere skete i ren faunistisk Hen- seende, ikke ubetydelige, idet Antallet af danske Bark- biller nu er 49 Arter, medens Schiødte kun havde 42, af hvilke tilmed 3 udgaa, saa at begge Arbejder kun have 39 Arter tilfælles. Af de udgaaende Arter bliver Scolytus multistriatus til Sc. lævis og Carphoborus pilosus til Hylastes tricolor, medens den under Navnet Pityophthorus micrographus opførte Art her vil blive beskreven som en ny Slægt og Art, Lymantor sepicola. . Endelig maa ogsaa her bemærkes, at indenfor Slægten Tomicus findes en ny Art, 7. elongatus, beskreven; da Prof. Schiødte udarbejdede sin Fortegnelse, kjendte han, efter sine Udtalelser til mig, meget vel denne Art, men tog den ikke med, fordi han ikke vilde beskrive den. Den hidtil manglende Beskrivelse har jeg nu givet og

3

- opstillet Arten under nysnævnte Navn. Endelig har jeg ogsaa beskrevet Hunnen til Scolytus lævis, som, efter hvad Eichhoff oplyser om den, er ubekjendt.

Sammenlignet med den svenske Fauna (med Thom- sonske Arter), der tillige optager de nordsvenske og laplandske Arter, viser Tallet ikke stor Forskjel. Thom- sons sidste coleopterologiske Arbejde, »Scandinaviens Insecter« 1885, indeholder 50 Arter, altsaa kun 1 mere end hos os; men sammenligner man Listerne, saa viser der sig en forbausende stor Forskjel, idet vi kun have 36 Arter tilfælles. Af svenske Arter mangle vi Hylastes glabratus, Xylechinus (Carphoborus) pilosus, Polygra- phus punctifrons Thoms, og subopacus Thoms., Scolytus multistriatus, Crypturgus hispidulus Thoms., Cryphalus asperatus, granulatus og binodulus, Pityophthorus Lichtenstein og micrographus, Tomicus acuminatus og longicollis, Xyloborus dryographus. Af danske Arter, der mangle i Sverrig, anfores her Hylastes trv- folü, Hylesinus oleiperda, Phloeophthorus Spartit, Scolytus leevis, Cryphalus Tilice (den hos Thomson nævnte Tilie er Cr. abietis) og Schreineri, Xylocleptes bispinus, Tomicus proximus og elongatus n. sp., Dryo- coetus Alni, Lymantor sepicola n. gen. et sp., Cocco- trypes dactyliperda og Trypodendron Quercus.

Sluttelig skal jeg ikke undlade forst at bringe Hr. Inspector Dr. Meinert min særdeles Tak for den Bered- villighed, hvormed han har paataget sig den mikrosko- piske Undersøgelse af Mund og Antennebygning af den nybeskrevne Slægt, og for Tilladelsen til at benytte Museets Materiale; ligeledes udtaler jeg min Tak til Hr. Fabrikejer Drewsen for de Oplysninger, jeg har erholdt gjennem de af ham foretagne Klækninger; til de Herrer Dr. phil. Boas, Skovrider Fritz og Kjøbmand O. G. Jensen for værdifulde Oplysninger og endelig til de Herrer Lærer

4

L. Andersen, Ingenieur Eingelhart, Amtmand Fabritius de Tengnagel, Professor Goedeken, Toldassistent Hol- stebroe, fhv. Kjøbmand Jacobsen, Brygger Johansen, Dr. phil. C. Jørgensen, Skolebestyrer N. P. Jørgensen, Arkitekt Koch, Oberst Baron Rosenkrantz og Cand. Schlick, der velvilligst have stillet deres Materiale til Raadighed, og uden hvis Medvirkning det Hele vilde være faldet tarveligere ud og mangt et Led af den Kjæde vilde mangle, der viser de dobbelte Generationer hos Barkbillerne eller, om man vil, den uafbrudte Strøm af Individer, der saa at sige daglig udsendes fra Yngle- stederne, en Kjendsgjerning, som, naar man først er bleven gjort opmærksom paa den, maa have store For- andringer tilfølge med Hensyn til de Midler, der an- vendes for at bekjæmpe disse for Skovene mere eller mindre farlige Gjæster.

Følgende Værker have været benyttede:

1. Annales de la Société entomologique de France, 1855.

2. Beretning om Angreb af Insecter 1—2, 1855—56 af- givne til Indenrigsministeriet af Schiødte.

3. Berliner entomologische Zeitschrift, VIII Band.

4. Die europåischen Borkenkåfer af Eichhoff.

5. Die Forstinsecten, zweite Aufl., 1 Theil af Ratzeburg.

6. Die kleinen Feinde der Landwirthschaft af Nördlinger.

7. Entomologiske Meddelelser ved Meinert, Bind 1.

8. Fauna Suecica, Tom. III af Paykull.

9. Forstzoologie, III. Insecten, Iste Abth. af Altum.

10. Naturhistorisk Tidsskrift, 3die Række Bind 8 ved Schiødte.

11. Om skadelige Forstinsekter, 1857 af Eide.

12. Praktische Insectenkunde, II Theil af Taschenberg.

13. Scandinaviens Coleoptera, Tom. VII af Thomson.

14. Scandinaviens Insecter, 1885 af Thomson.

> 2 ee EN a

Tabel over Familierne, Grupperne og Slægterne,

I Familierne:

la. Hovedet smallere end Thorax. liste Tarseled meget kortere end de folgende tilsammentagne. Øjnene aflange. 1. Scolytide.

1b. Hovedet frit, bredere end Thorax. Fødderne meget tynde og lange; det første Led mindst ligesaa langt som de følgende tilsammen; 4de Led tydeligt. Øjnene runde. 2. Platypodidæ.

fa)

ll Grupperne: 1. Scolytide.

1 a. Storste Del af Hovedet frit og fremstrakt, med en kort bred Snude. 3die Fodled som oftest fliget eller hjerteformet.

2a. Vingedeekkerne mod Spidsen stærkt nedbojede, dak- kende Bagkroppen. Bugen enten horizontal eller svagt opstigende imod Vingedakspidsen. Skinne- benene paa Ydersiden bevæbnede med "Torne.

1. Hylesinint.

2b. Vinged&kkerne næsten horizontale, knap dækkende

Bagkroppen. Bugen fra andet Led stigende stejlt

1b.

6

op imod Vinged&kkernes Spidse. Skinnebenene glatrandede, med Endekrog.

2. Scolytini. Hovedet kugleformet, helt tilbagetrukket, dakket af Thorax. Skinnebenene paa Ydersiden bevæbnede med Torne. 3die Fodled ikke udvidet.

3. Tomicint.

2. Platypodide.

Antennerne med bredt og stort Skaft, kort Svobe*), stor, fladtrykt, uleddet Kolle. Thorax fortil svagt afrundet, paa Siderne med en Indbugtning. Sidste Bugled dækket af Vingedækkerne. Forhofterne be- rørende hinanden. Platypus.

lll Slægterne:

sh.

2b. 4a.

D

1. Hylesinini.

. Antennerne indleddede paa Siden af Panden, ved

Roden af Mandiblerne.

. Antennekøllen enten kugle- eller agernformet, ikke . .

sammentrykt.

. Antennesvoben 7-leddet, Prosternum grubeformet

fordybet, paa hver Side skarpkantet randet. Vinge- deekkernes Rod i det højeste svagt ophøjet. Bugen horizontal. | Hylastes.

Antennesvoben 6-leddet; Kollen aflang ægformet. Øjnene ikke smallere nedadtil. Prosternum ud- skaaret til Forhofterne, svagt fordybet foran disse. Oversiden fint punkteret, svagt behaaret. Bugen

horizontal. Sdie Fodled 2-fliget.

Myelophilus. Antennekollen sammentrykt. Øjnene adskilte i 2 Dele. Antennesvoben 5-leddet;

Kollen uleddet, meget længere end den korte Svobe.

Vendeleddet er her, som altid i denne Afhandling, regnet til Svoben.

4h.

lb.

1a.

7

adie Fodled ikke bredere end de første. Bugen horizontal. Polygraphus. Antennesvoben 5-leddet; Kollen leddet. Øjnene smallere nedadtil, lineære. Forranden paa Thorax udskaaret i Midten. Prosternum udskaaret næsten til Forhofterne, fordybet foran disse. Bugen hori- zontal. iste Fodled længst, 3die bredt, 2-fliget. Dendroctonus,

. Antennekollen aflang og tilspidset, ikke sammentrykt,

leddet, længere end Svoben; Svoben 7-leddet. Øjnene aflange, ovale, ikke smallere nedadtil. Forhofterne bredt adskilte fra hinanden. Bugen svagt opsti- gende imod Vingedækspidsen. 3die Fodled bredt, hjerteformet. Hylesinus. Antennerne indleddede paa Siden af Panden, oven- over Mandiblerne. Antennesvoben 5-leddet; Kollen lost leddet, meget længere end Svoben. Bugen horizontal. Phloeophthorus.

2. Sceolytint. Ikkun en Slægt, Scolytus.

3. Tomicini. Maxilfligenes indre Rand bevæbnet med en Række stærke, længere fra hinanden staaende Torne. (Egentlige Bastborere.)

. Hovedet nedadbøjet, med en meget kort Snude.

Thorax ensformig punkteret, uden Granulering for- til. Antennekollen uleddet, meget længere end den

korte, 2-leddede Svøbe. Crypturgus. . Hovedet kugleformet, skjult under Forranden af

Thorax.

. Thorax ikke længere end bredt, fortil forsynet med

en stærkt knoppet, afgrændset Plet. Antennesvøben 4-leddet; Køllen leddet paa begge Sider. Cryphalus.

3b. 4a.

4b.

ob.

lub,

TER

8

Thorax længere end bredt. Antennesvoben 5-leddet; Kollen leddet paa begge Sider, længere end Svoben.

Taphrorychus. Antennesvoben 5-leddet; Basalledet paa Kollen chi- tiniseret paa omtrent hele Bagfladen, dækkende n&- sten de øvrige blødere Led.

. Antennekollens Iste Led paa Forsiden kredsrundt,

de øvrige Led liggende som Halvmaaner udenom dette. Xylocleptes.

Antennekøllen paa Forsiden chitiniseret ved Roden, mod Spidsen blødere, med lige eller let krummede Tversomme. Kroppen valseformet. Thorax fortil granuleret, bagtil punkteret. Vingedækkerne bagtil enten med en dyb Fure eller med en dyb Indsænk- ning og med Torne omkring disses Rand, i hvert Tilfælde idetmindste hos Hannen. Tomicus.

. Antennekollen paa Forsiden chitiniseret ved Roden,

mod Spidsen blødere, med utydelige Tversomme Kroppen valsetormet. Thorax omtrent ensformig granuleret eller knudret, Vingedækkerne bagtil uden Indsænkning eller Torne. Dryocoetes.

. Antennesvoben 4—5-leddet; det sidste (Ste) Led mere

eller mindre rudimentært, oftere næsten sammen- voxet med Køllen; denne påa begge Sider uleddet. Kroppen lang, valseformet. Thorax fortil granuleret, bagtil punkteret. Vingedækkerne bagtil uden Ind- sænkning eller Torne. Lymantor (n. gen.).

Maxilfligenes indre Rand bevæbnet med tætstaaende finere, mod Spidsen krummede Børster. (Vedborere).

. Øjnene hele. Antennekollen leddet idetmindste paa

Forsiden. Antennesvøben 5-leddet; Køllens chitiniserede Basal- led dækkende de øvrige Led paa Bagsiden, Forsiden

eb.

6b.

9

ved Roden chitiniseret, blødere ovenfor, skraat af- stødt mod Spidsen. Kroppen kort, næsten oval, valseformet. Thorax ensformig granuleret. Coccotrypes.

Antennesvøben 5-leddet; Køllen bagtil chitiniseret, fortil chitiniseret ved Roden, blødere mod Spidsen, utydelig leddet. Kroppen valseformet. Thorax for- til granuleret eller rynket, bagtil fint punkteret eller glat. Xyloborus. Øjnene delte i 2 Dele. Antennesvoben 4-leddet; Køllen lang, uleddet. Kroppen valseformet. Thorax fortil granuleret, bagtil tverrynket.

Trypodendron.

Tabel over Arterne,

I. Hylesinini.

1. Hylastes:

Oa. 32.

Antennesvoben 7-leddet; Kollen ikke sammentrykt, agernformet, leddet. Hovedet forlænget i en kort Snude. Antennerne indleddede i en dyb Fure paa Spidsen af Snuden. Øjnene langagtig ovale, smallere | nedad, uden indbuet Forrand. Prosternum grube- agtig fordybet foran Forhofterne; Randen af Gruben skarpkantet. Kroppen valseformet; Vingedækkernes Rod ikke eller kun svagt randet.

. Vingedækkerne ved Roden næsten lige afstødte;

Thorax ikke bredere end langt, kun lidt smallere fortil; 3die Fodled umærkelig eller kun lidt bredere end 2det. Snuden fortil med en Længdekjøl. Thorax fra Roden til over Midten med næsten parallele og lige Sider, længere end bredt, aabent punkteret. Kroppen meget lang, valseformet, lidt flad ovenpaa, sort, temmelig glindsende.

Ater 4—4,; Mm.

. Thorax med afrundede Sider, bredest over Midten,

ikke længere end bredt, tæt punkteret. Snuden

2b.

1b.

4a,

AD.

11

lidt smallere end Panden. Kroppen aflang, valse- formet, sort, temmelig mat. Cunicularius 3,5—4,; Mm.

Snuden hvælvet, uden Leengdekjol. Thorax ikke laengere end bredt, afrundet paa Siderne, smallere fortil end bagtil, tat punkteret, med en svagt op- hojet glat Midtlinie. Kroppen valseformet, sort, mat. Opacus 2,5 Mm.

Vingedeekkerne ved Roden noget afrundede. Thorax bredere end langt, fortil smallere, indsnoret ved Spidsen. 3die Fodled bredere end 2det, bredt 2-lappet.

lste Led af Antennekollen stort, de 3 folgende meget smaa. Thorax dybt punkteret. Vingedakkerne punkteret stribede, Mellemrummene imellem Punkt- striberne tydeligt granulerede. Kroppen valseformet, morkebrun, temmelig glindsende.

Palliatus 3 Mm.

[ste og 2det Led af Antennekollen lige store, de 2 folgende meget smaa. Thorax lederagtig rynket. Vingedekkerne dybt punkteret stribede, Mellem- rummene imellem Punktstriberne smalle, granulerede,

tæt behaarede. Kroppen cylindrisk, brun, mat. Trifolii 2,, Mm.

2. Myelophilus:

Antennesvøben 6-leddet; Køllen ægformet, tilspidset, ikke sammentrykt. Øjnene lange, ovale, ikke ind- buede fortil. Prosternum meget svagt fordybet fortil, udskaaret indtil Forhofterne, der berøre hin- anden. Thorax bredere end langt, indsnøret fortil, fint punkteret. Vingedækkernes Basalrand ophøjet, granuleret, stærkt buet til Siden fra Scutellum af, Oversiden fint punkteret, tyndt behaaret. Kroppen

12

valseformet. Iste Fodled længere end 2det; 3die bredt 2-lappet. la. Punktstribernes 2det Mellemrum henimod Vingedeek- spidsen fordybet som en Fure, ikke granuleret paa dette Sted. Farven fra sort til gul. Piniperda 4—4,; Mm.

1b. Punktstribernes 2det Mellemrum ikke fordybet hen- imod Vingedekspidsen, lige saa stærkt granuleret som de øvrige Mellemrum. Farven fra sort til gul.

Minor 3,,—4 Mm.

3. Polygraphus: Antennesvoben meget kort, 5-leddet; Kollen meget længere end Svoben, sammentrykt og uleddet. Øjnene delte i 2 Dele. Prosternum udskaaret til Forhofterne, der berore hinanden. Thorax bredere end langt, smallere fortil, svagt indsnoret ved Spidsen, Vingedeekkernes Basalrand svagt ophøjet, granuleret. Kroppen valseformet. Tarserne smalle; Kloleddet laengere end de ovrige Led tilsammentagne.

Kun 1 Art. Langagtig, sortebrun, Thorax svagt glindsende, fint og tæt punkteret. Vingedakkerne graat skjallede, fint punkterede, Mellemrummene imellem Punkt- rekkerne brede, med fin Granulering i Reekker. Antenner og Ben gule. Pubescens 2—2,5 Mm.

4. Dendroctonus: Antennesvoben 5-leddet; Kollen kugleformet, sammen- trykt, leddet. Øjnene aflange lineære, smallere nedadtil, Prosternum fordybet foran Forhofterne, udskaaret neesten.til disse, der ikke berøre hinanden. Thorax bredere end langt, langt smallere fortil, ind- snøret ved Spidsen; Forranden udskaaret i Midten,

13

Vinged&kkernes Basalrand lidt ophojet. Kroppen valseformet. 1ste Fodled laengst; 3die 2-lappet.

Kun 1 Art.

Langagtig, sort, svagt glindsende, langt gulligt be- haaret. Ben og Antenner brune. Thorax uregel- mæssigt, fint punkteret. Vingedzkkerne fint punk- teret stribede, med brede, rynkede, fint granulerede Mellemrum. Micans 8—9 Mm.

5. Hylesinus:

la.

2b.

Antennesvoben 7-leddet, tynd, traadformet; Kollen idetmindste ligesaa lang eller som oftest længere end Svoben, aflang, tilspidset, leddet; det sidste Led længst. Øjnene aflange, ovale, ikke smallere ned- adtil. Prosternum udskaaret til Forhofterne, disse staa langt fra hinanden. Thorax meget smallere fortil. Vingedækkernes Basalrand meget stærkt op- hojet, stærkt buet til Siden fra Scutellum af. 3die Fodled bredt, 2-lappet.

Bagranden af Thorax fremtrukket i en Spids op imod Scutellum; Oversiden af Dyret ensfarvet sort eller begbrun.

. Oversiden af Vingedekkerne næsten ubehaaret.

Kroppen langagtig ægformet, noget glinsende. Thorax finere punkteret, omtrent ligesaa langt som bredt ved Roden. Vingedækkerne meget dybt punkteret stri- bede; Mellemrummene imellem Punktstriberne smalle, rynkede, granulerede. Antennerne mørkebrune. Crenatus 4—5 Mm. Oversiden af Vingedekkerne behaarede paa Mellem- rummene imellem Punktstriberne. Kroppen kort, oval, mat. Thorax fint punkteret, omtrent dobbelt saa bredt som langt, fortil paa hver Side bevæbnet med smaa Knopper, Vingedækkerne finere punkteret

1b.

14

stribede; Sommen forsynet med tættere, længere gulbrune Haarborster. Antennerne rustrøde. Oleiperda 1,;—2 Mm. Bagranden af Thorax næsten lige afstodt. Vinge- deekkerne graat skjellede, uregelmæssigt sort plettede. Kroppen langagtig oval. Thorax omtrent dobbelt saa langt som bredt, fint granuleret og punkteret. Vingedekkerne fint punkteret stribede, med brede Mellemrum, der ved Roden ere tæt granulerede. Frazxint 2,,—8 Mm.

6. Phloeophthorus:

lb.

Svoben 5-leddet; Kollen meget længere end Svoben, lost 3-leddet. Øjnene ovale, ikke smallere nedadtil. Prosternum udskaaret til Forhofterne Thorax smallere fortil, svagt indsnoret ved Spidsen. Vinge- dækkernes Basalrand stærkt ophøjet, granuleret. 3die Fodled bredt; Kloleddet længere end de øvrige Led tilsammen.

. Thorax meget bredere end langt, meget smallere

fortil, fint rynket punkteret. Vingedekkerne fint punkteret stribede; Mellemrummene imellem Punkt- striberne brede, uregelmæssigt fint punkterede og behaarede. Spartii 1—1,; Mm. Thorax ikke bredere end langt, smallere fortil, granuleret, forsynet med gule Haar. Vingedeekkerne valseformede, meget dybt punkteret stribede, Mellem- rummene imellem Punktstriberne smalle, næsten kjølformet ophøjede, hvert forsynet med en Række korte, tykke Børster.

Rhododactylus 1,;—2 Mm.

2. Scolytini.

7. Scolytus:

Antennesvøben 7-leddet; Køllen ægformet, sammen- trykt, skjællet, længere end Svøben. Øjnene lange,

15

lineære, svagt indbuede fortil, bredere foroven. Thorax smallere fortil, Siderne afrundede, svagt randet langs Roden om paa Siderne næsten til Spidsen, fortil svagt indsnøret. Vingedækkerne ikke skraanende nedad mod Spidsen, korte, næsten lige afstødte bagtil, liggende i Plan med Thorax fra dettes Midte til Rod. Scutellum liggende dybt under Vingedækkernes Plan. Bugen afstødt, fra 2det Bugled stigende stejlt op imod Vingedækkernes Spidse. De. forreste Skinneben meget tykke ved Roden, svagt buede paa den udvendige Side, udvendig paa Spidsen med en meget stor, indadbøjet Torn; de andre Skinneben udvidede nedadtil, ligesom Iste Par paa den udvendige Side med en krum Torn; alle Skinnebenene glatrandede. De bageste Hofter staaende langt fra hinanden. 3die Fodled meget bredt, 2-lappet.

. 3die og 4de Bugled hos begge Kjøn med en ophøjet

Knop.

Panden uden Længdekjøl, hos begge Kjon kort og

1b.

tæt behaaret. Thorax næsten bredere end langt, fint punkteret, sort. Vinged&kkerne smallere bagtil, brune, lysere ved Rod og Spids, fint punkteret stribede; Mellemrummene brede, med 2—3 Rækker Punkter imellem Hovedrækkerne. Hannen paa Bag- kropsspidsen med en stærkt fremstaaende Børste- krands. Geoffroyi 4—6 Mm. odie Bugled hos Hannen med en ophøjet Knop, 4de med en ophøjet Tverkjøl, der er lidt nedbuet i Midten; 3die og 4de Bugled hos Hunnen ubevæbnet. Panden med en Længdekjøl, tydelig især hos Hunnen, hos Hannen tæt, hos Hunnen svagt behaaret. Thorax sort, næppe længere end bredt, fint punkteret. Vingedækkerne sorte, ikke smallere bagtil, fint punk-

1d. 2a.

16

teret stribede, Mellemrummene brede, meget fint dobbelt punkterede. Aatzeburgii 4,,—7 Mm.

. 4de Bugled hos Hannen med en ophojet Knop, hos

Hunnen ubevæbnet. Panden hos Hannen i Midten tyndt, paa Siderne stærkere behaaret; hos Hunnen næsten ubehaaret. Thorax næsten bredere end langt, fint punkteret, sort. Vingedækkerne næsten parallele, mørkebrune, stærkere punkteret stribede, Mellemrummene brede, kun en Punktrække imellem Hovedrækkerne. Lævis 3,,—4 Mm. Alle Bugled ubevæbnede hos begge Kjøn.

Punktstribernes Mellemrum paa Vingedækkerne glatte, med kun en Rakke Punkter. Panden hos Hannen svagt behaaret, hos Hunnen

ubehaaret. Thorax næsten bredere end langt, meget

AD: nds

sb.

fint punkteret, sort. Vingedekkerne næsten parallele, brune, fint punkteret stribede; Punktreekken paa Mellemrummene noget uregelmæssig, især paa Siderne af Vingedækkerne. Sømmen meget stærkt fordybet fra Scutellum af næsten til Midten af Vingedækkerne. Pruni 3,4—4,5 Mm.

Vingedeekkerne forvirret rynket punkterede.

Panden svagt behaaret hos Hannen, endnu svagere hos Hunnen. Thorax nxsten bredere end langt, sort, paa Midten finere og aabent, paa Siderne grovere og rynket punkteret. Vingedakkerne smallere mod Spidsen, næsten matte, rødbrune. Intricatus 3,5; —4 Mm. Panden svagt behaaret hos begge Kjøn. Thorax længere end bredt, sort, med grove, langagtige Punkter paa Midten; Siderne endnu stærkere punk- terede, rynkede. Vingedekkerne smallere bagtil,

17

sorte, med korte Børster i Rækker; Spidsen ofte rødlig. Rugulosus 2—2,5 Mm.

3. Tomicini.

8. Crypturgus:

ta.

lb.

Antennesvoben 2-leddet, kort; Kollen lang, oval, uleddet. Hovedet lidt nedadbojet, med en meget kort Snude. Thorax længere end bredt, med af- rundede For- og Baghjorner, ensformig punkteret, uden Granulering fortil, urandet ved Roden. Pro- sternum ikke udskaaret til Forhofterne, med et lille Fremspring imellem disse; Forhofterne bergrende hinanden. Skinnebenene bredere nedadtil; Yder- kanten afrundet, bevæbnet med en Række smaa Torne.

Sort, næsten ubehaaret, glindsende. Thorax temmelig dybt, aabent punkteret. Vingedækkerne punkteret stribede. Pusillus 1 Mm. Sort, mat. Vingedækkerne graat behaarede, punkteret stribede, med brede, dybe Punkter. Thorax tæt og fint punkteret. Cinereus 1—1,; Mm.

9. Cryphalus:

Antennesvoben 4-leddet; Kollen oval, tydeligt 4-leddet. Thorax højt hvælvet, fortil med et stærkt granuleret ophojet Felt. Prosternum ikke udskaaret til For- hofterne. Vingedekkerne skjxlagtig behaarede.

Antennekollen med Tversomme. Thorax meget bredere end langt, Bagranden randet. Prosternum med Fremspring imellem Forhofterne. Skinnebenene bredere nedadtil, den ydre Rand lidt buet, svagere bevæbnet med Torne.

Subgenus Cryphalus.

Entom. Medd. 2. B. 1. H. Oe

kgn

1b.

I.

PAGE

2b.

10.

18

Øjnene fortil indbuede. Antennekollen med buede Tversomme. Forranden af Thorax uden fremstaaende Knopper, det ophøjede granulerede Felt næsten tre- kantet. Vingedeekkerne fint graat skjællede med tydelige Punktstriber fra Roden til over Midten af Vingedekkerne. Antenner og Ben gulbrune. Abietis 1,;—2 Mm. Øjnene fortil ikke indbuede. Antennekollen med lige Tversomme. Forranden af Thorax i Midten med 2 til 4 fremstaaende Knopper, det ophøjede granulerede Felt bestaaende af 4 til 5 concentriske granulerede Tverlister. Vingedekkerne fint graat skjellede, med grovere hvidlige i Række stillede Børster; Punktstriberne mindre tydelige. Antenner og Ben brunlige. Tiliæ 1,;—2 Mm. Antennekollens Iste Led ovalt, skjællet, de øvrige halvmaaneformede, omsluttende 1ste Led. Bagranden af Thorax urandet. Prosternum uden Fremspring imellem Forhofterne. Skinnebenene bredere nedadtil, den ydre Rand næsten lige, skraat afstødt imod Spidsen, svagt bevæbnet med Torne. Subgenus Ernoporus. Meget langstrakt. Thorax ikke bredere end langt. Vingedækkerne 21/2 Gang saa lange som Thorax, fint graat skj®llede, uden tydelige Punktstriber. Fagi 1,,—2 Mm. Langstrakt. Thorax bredere end langt, udvidet bagtil. Vingedekkerne næppe dobbelt saa lange som Thorax, fint punkteret stribede, med grovere opstaaende Skjæl eller tykkere Haarbørster. Schreineri 1,3—1,; Mm. Taphrorychus: Antennesvoben 5-leddet, kortere end Kollen; Kollen paa begge Sider 4-leddet, med krumme Tversomme.

19

Thorax ikke bredere end langt, bagtil urandet. Kroppen valseformet. Vingedekkerne uden fordybet Som, ubevæbnede bagtil. Prosternum udskaaret til Forhofterne, med et spidst Fremspring imellem disse.

Kun 1 Art.

Aflang, valseformet, mørkebrun, langt men ikke tæt behaaret. Thorax fortil smallere, stærkt granuleret, bagtil fint punkteret, paa Midten af Skiven med et Tverindtryk. Vingedeekkerne tæt punkteret stribede, med Punkter i Mellemrummene imellem Hoved- rækkerne. Skinnebenene udvidede nedadtil, skraat afstødte, svagt bevæbnede.

Han. Panden hvælvet, tyndt behaaret. Vingedækkerne bagtil paa det nedskraanende Sted flade, med kun svagt ophøjet Søm.

Hun. Panden flad, tæt behaaret. Vingedækkerne bagtil

mindre flade, med lidt mere ophøjet Søm. Bicolor 2—2,; Mm.

11. Xylocleptes: Antennesvoben 5-leddet, kortere end Kollen; Kollen 3-leddet, Bagsiden uleddet, chitiniseret, Forsidens første Led kredsrundt, skjellet, de to folgende som Halvmaaner omsluttende forste Led. Kroppen valseformet. Thorax fortil svagt granuleret, bagtil aabent, fint punkteret.

Kun 1 Art. Langstrakt valseformet. Farven fra begbrun til rust- rød. Thorax lidt bredere fortil, Siderne næsten parallelle, med For- og Baghjørner afrundede, fortil svagt granuleret, bagtil aabent og fint punkteret. Vingedækkerne mere end dobbelt saa lange som Thorax, fint punkteret stribede, Mellemrummene imellem Punktrækkerne ligesaa stærkt punkterede os

20

som disse, Vingedzkkerne længere behaarede mod Spidsen. Skinnebenene svagt udvidede nedadtil, skraat afstødte, kun svagt bevæbnede.

Han. Vingedækkerne bagtil skraat afstødte, udhulede,

paa begge Sider af det udhulede Parti omgivne med en stærkt ophøjet, smal, glatrandet Kant, der foroven i Plan med Vingedækkerne er forsynet med en større bagudrettet Torn; det udhulede Parti glat, Sømmen ophøjet.

Hun. Det afstødte Sted bagpaa Vingedækkerne fladt

la.

hvælvet, den ophøjede Som og 2 Rækker paa Fladen med smaa Korn. Bispinus 2—3,; Mm.

2. Tomicus:

Antennesvoben 5-leddet; Kollens chitiniserede Basal- led dækkende de øvrige Led paa Bagsiden af Antennen; Forsiden ved Roden chitiniseret, ovenfor blodere, med lige eller krumme Tversomme. Thorax fortil granuleret, bagtil punkteret, uden ophojet Ba- salrand. Kroppen valseformet. Vingedekkerne med en fureagtig fordybet Somstribe, bagtil enten med en grubeagtig Indszenkning eller en dyb Fure, hos Hannen altid med stærke Torne, hos Hunnen ofte blot med en ophøjet Vold omkring det furede Parti. Skinne- benene ikke meget udvidede nedadtil, skraat afstødte, paa Ydersiden tandede, endende paa den indvendige Side som oftest i en kroglignende Forlængelse. Fødderne tynde; de tre første Led lige lange. Prosternum med et Fremspring imellem Forhofterne. Skinnebenene bredere mod Spidsen. Det imdsæn- kede Parti bagpaa Vingedækkerne som oftest dybt punkteret.

. Antennekøllen ægformet, tilspidset. Vingedækkerne

næsten fra Midten af skraat afstødte, udhulede; den

Sb.

2b.

4b.

21

nederste Rand stærkt fremtrukken. Punktreekkerne ikke dybere mod Spidsen.

. Det udhulede Parti bagpaa Vingedakkerne paa hver

Side med 6 Tænder, hvoraf den 4de den længste. Antenner og Ben lyse.

Sexdentatus (stenographus) 5,;—8 Mm. Det udhulede Parti bagpaa Vingedeekkerne paa hver Side med 4 Tænder, hvoraf den 3die den længste; Partiet kun svagt punkteret, med en fedtet Glands. Vingedækkernes Mellemrum imellem Punktstriberne hvælvede og glatte. Panden med en lille Knop. Antenner og Ben lyse.

Typographus 4,5—5,5 Mm.

Antennekøllen kredsrund. Vingedekkerne bagved Midten næsten lodret afstødte, udhulede, dybt punk- terede i det udhulede Rum; den nederste Rand ikke fremtrukken. Punktr&kkerne paa Vingedækkerne lige dybe eller dybere mod Spidsen.

. Den nederste, stærkere fremtreedende Tand omkring

det udhulede Parti af Vingedækkerne staaende om- trent paa Midten; Mellemrummet imellem denne og den øvre (2) Tand kun smalt, blot udfyldt med 1 Tand; det udhulede Parti svagt skraat liggende, Tænderne der omkring temmelig stumpe. Punkt- striberne paa Vingedækkerne grove, dybere, rynkede mod Spidsen. Kroppen kort.. Thorax indsnøret over Midten, dybt punkteret. Sømmene paa An- tennerne lidt svungne. Proximus 3—4 Mm.

Den nederste, stærkt fremtrædende spidse Tand om- kring det udhulede Parti af Vingedækkerne staaende under Midten, i Nærheden af den nederste Rand; Mellemrummet imellem den øvre (2) og den nederste store Tand større end hos Proximus, udfyldt med

4c.

22

2 kortere Tænder. Det udhulede Parti kredsrundt. Punktstriberne paa Vingedækkerne ikke dybere mod Spidsen. Kroppen længere, valseformet. Thorax ikke indsnøret over Midten. Sømmene paa Antenne- køllen næsten lige. Benene stedse rustbrune. Laricis 3,,— 4 Mm.

Den nederste Tand paa Sideranden af det udhulede Parti staaende under Midten; Mellemrummet imellem den øvre (2) og den nederste store Tand ubevæbnet. Det udhulede Parti bagpaa Vingedækkerne smallere; Punktstriberne finere, Punkterne i Mellemrummene stærkere og tættere. Laar og Skinneben sorte. Sømmene paa Antennekøllen krummede op imod Spidsen.

Hun. Det udhulede Parti bagpaa Vingedækkerne smalt,

næsten som en Fure og lysere; de to nederste stumpe Tænder rykkede nærmere ind imod Sømmen. Suturalis 3 Mm.

1b. Prosternum uden Fremspring imellem Forhofterne.

en iat)

Skinnebenene næsten lineære eller kun svagt ud- videde nedadtil. Thorax indsnoret over Midten. Indtrykket bagpaa Vingedx&kkerne, idetmindste hos Hannen, næsten glat.

. Vingedækkerne næsten glatte over Midten, kun fint

punkterede ved Roden, hos begge Kjøn bagtil med en dyb Fure; den bageste Del af Vingedækkerne lysere farvede. Hannens Vingedækker paa hver Side med 3 Torne, Tornene rettede ind imod Søm- men, omtrent parallelle med denne. Hunnens øverste Par Torne næsten forsvindende, de 2 øvrige Par reducerede til korte, kegleformede Ophojninger. Panden dybt udhulet hos Hunnen. Chalcographus 1,;—2 Mm.

5b.

6a.

23

Vingedakkerne jævnt stærkt punkterede over hele Oversiden; hos begge Kjon med en dyb Fure bagtil. Hannens 3 Torne vendende dels imod Sommen, dels bagud. Hunnens øverste Par Torne næsten forsvindende, de 2 øvrige Par reducerede til korte, kegleformede Ophojninger. Panden dybt udhulet hos Hunnen.

Elongatus (n. sp.) 2,5—2,8 Mm. Vingedækkerne punkterede overalt paa Oversiden. Side og Underrand omkring det mere rundt udhu- lede Parti bagpaa Vingedækkerne hos Hannen gra- nuleret, med Børster. Vingedekkerne bagtil lige- ledes hos Hannen i Plan med Ryggen, paa hver Side med en stor, krummet, kroglignende Torn. Hunnens Vingedækker kun med en ophøjet Vold; omkring det indtrykte Sted, der nærmest har Form som en Fure, ingen eller ialfald kun en højst uty- delig Antydning af en Knop.

Bidentatus 2—2,2 Mm.

. Vingedækkerne punkterede overalt paa Oversiden.

Side og Underrand omkring det mere rundt udhu- lede Parti bagpaa Vingedækkerne hos Hannen ikke granuleret eller med Børster. Under den noget mindre kroglignende Torn en mindre spids Tand. Hunnens furede Parti bagpaa Vingedækkerne be- grændset paa Siderne af en ophøjet Vold, med svage Antydninger af et Par Knopper. Quadridens 1,6—2,2 Mm.

13. Dryocoetes:

Antennesvøben 5-leddet; Køllens chitiniserede Basal- led næsten dækkende de øvrige Led paa Bag- siden; Forsiden af Køllen chitiniseret ved Roden, den øvrige Del blødere, med utydelige Tversømme.

1a.

Lb.

2b.

24

Thorax næsten ensformig granuleret, uden ophøjet Basalrand. Kroppen valseformet. Vingedzkkerne bagtil uden Indsænkning eller Torne. Prosternum med Fremspring imellem Forhofterne. Skinnebenene brede nedadtil, som oftest med en afrundet Yder- kant, tandede, endende påa den indvendige Side i en Forsats. Fortarserne til at lægges op i en Fure paa Skinnebenet.

Vingedækkerne næsten uden Sømfure, ikke furede bagtil paa det nedskraanende Sted; temmelig dybt punkterede, med fine Punkter imellem Hovedræk- kerne. Thorax fortil lidt tættere granuleret end bagtil. Kroppen ensfarvet rustbrun, noget glind- sende, aabent, men langt behaaret.

Autographus 3—4 Mm.

Vingedækkerne med Sømfure, furede bagtil paa det nedskraanende Sted.

. Vingedækkerne ikke dybt punkterede; Sømstriben

svagere, Furen påa det nedskraanende Sted ikke meget dyb. Sømmen bagtil ophøjet. Thorax sort, temmelig ensformig granuleret, længere end bredt, fortil lidt smallere. Vingedækkerne mørkebrune, med fine Punkter imellem Punktrækkerne. Antenner og Ben rustrøde. Kroppen svagt behaaret.

Alni 2 Mm.

Vingedækkerne meget dybt punkteret stribede; Søm- striben og Furen paa det nedskraanende Sted dybe. Thorax ensformig granuleret, længere end bredt, fortil lidt smallere. Vingedækkerne med temmelig dybe Punkter imellem de meget dybe Hovedpunkt- rækker. Kroppen ensfarvet rustbrun, mat, meget tæt og langt gulhaaret. Villosus 2,3—3 Mm.

14. Lymantor (n. gen.):

Antennesvoben 4 til 5-leddet, det sidste (Ste) Led mere eller mindre rudimentert, ofte næsten sammenvoxet med Kollen; Kollen uleddet paa begge Sider. Thorax fortil granuleret, bagtil punkteret, uden ophojet Ba- salrand. Kroppen valseformet. Prosternum med Fremspring imellem Forhofterne. Skinnebenene brede nedadtil, skraat afstodte, tandede paa Yder- siden, endende paa den indvendige Side i en torn- lignende Forlængelse. Fortarserne til at lægge op i en Fure paa Skinnebenet.

Kun 1 Art.

15.

Langstrakt, valseformet, mørkebrun, Antenner og Ben rustrøde. Thorax meget længere end bredt, smallere fortil og bagtil; fortil granuleret, bagtil aabent og temmelig dybt punkteret. Vingedeek- kerne langstrakte, dobbelt saa lange som Thorax, temmelig grovt uregelmæssigt punkterede, bagtil bredt og næsten glat furede; Furen paa Siderne be- grændset af en svagt ophøjet Kant; Sømmen bagtil ophøjet. Kroppen tyndt behaaret ovenpaa, stærkere bagtil og paa Siderne. Forskinnebenene bevæbnede med meget kraftige, bagudrettede Torne, endende i en stor, krum Forlængelse. Sepicola (n. sp.) 1,,—2 Mm.

Coccotrypes:

Antennesvøben 5-leddet; Køllens chitiniserede Basal- led dækkende de øvrige Led paa Bagsiden; For- siden af Køllen chitiniseret ved Roden, blødere ovenfor, skraat afstødt paa den ydre Spids. Thorax ensformig granuleret, med svagt afsat Basalrand. Kroppen kort, valseformet. Vingedækkerne afrundede paa Spidsen, uden Bevæbning. Prosternum udskaa-

26

ret til de sammenstodende Forhofter, uden Frem- spring imellem disse. Skinnebenene brede nedadtil, bevæbnede med temmelig kraftige Torne.

Kun. i Art

16.

Kort, valseformet, rustbrun, temmelig stærkt be- haaret, mat. Thorax smallere fortil, svagt afrundet paa Siderne, med næsten retvinklede Baghjorner; Granuleringen stærkere fortil. Vingedækkerne bag- til afrundede, uden Sømfure, næsten fra Midten af skraanende ned imod Spidsen; Punkteringen i Stri- berne fin, Mellemrummene hvert forsynede med en Punktrække.

Hannen meget mindre. Thorax fortil smallere, næ- sten ovalt, med afrundede Baghjorner. Vingedæk- kerne meget korte, smallere bagtil, fint, uregelmæs- sigt rynket punkterede. __

Dactyliperda Han 1,2, Hun 2 Mm.

Xyloborus:

Antennesvøben 5-leddet; Køllens chitiniserede Basal- led dækkende de øvrige Led paa Bagsiden; Køllens Forside chitiniseret ved Roden, blødere mod Spid- sen, utydelig leddet. Thorax granuleret fortil, fint punkteret eller glat bagtil, uden ophøjet Basalrand. Sømstriben paa Vingedækkerne ikke eller yderst svagt fordybet. Prosternum udskaaret til Forhof- terne, uden Fremspring imellem disse. Kroppen valseformet (enkelte Arters Hanner dog undtagne). Skinnebenene udvidede nedadtil, skraat afstødte, fint savtakkede og behaarede. , Alle Tarser til at lægges op i en Fure paa Skinnebenene.

. Thorax næsten kredsrundt, meget højt hvælvet, for-

til granuleret, bagtil fint punkteret. Vingedækkerne fint punkteret stribede; Mellemrummene meget fint

Lb. 2a.

2b.

27

punkterede, de inderste bagtil næsten kjolformet op- hojede. Kroppen kort, valseformet, fint behaaret, sortebrun. Antenner og Ben brungule. Hannen meget mindre. Thorax fladt hvælvet, ned- adbøjet. Vingedækkerne meget korte, bagtil stærkt nedadbøjede. Benene meget lange og tynde. Uvin- get, Hunnen meget ulig. Dispar Han 2, Hun :—3,5 Mm.

Thorax cylindrisk, med næsten parallelle Sider. Sortebrun, langstrakt, valseformet med rustgule An- tenner og Ben. Thorax meget længere end bredt, fortil granuleret, bagtil næsten glat; Grændsen imel- lem den forskjellige Sculptur afsat med en lille Tvervold. Vingedekkerne meget lange, fint punk- teret stribede; Mellemrummene meget fint punkterede, Vingedækspidsen svagt hvælvet; Sømmen og 3die og 4de Mellemrum bagtil bevæbnede med smaa Korn i Rækker, 2det Mellemrum svagt længdefuret og glat. Hannen meget mindre, længere behaaret og kortere; Kroppen krummet nedad baade fortil og bagtil. Vingedækkerne finere, uregelmæssigt punkterede, Granuleringen bagtil utydelig. Undervingerne for- krøblede.

Saæesenit Han 1, Hun 1,;7—2 Mm. Rødbrun eller lys brun, aflang, valseformet, Siderne parallelle; Thorax længere end bredt, fortil fint gra- nuleret, bagtil fint punkteret, over Midten næsten glat. Vingedækkerne fint punkteret stribede; Mel- lemrummene endnu finere punkterede, det skraat afstødte Sted bagpaa Vingedækkerne næsten glat, fladtrykt, med 4 Korn, der næsten staa i Kvadrat, og ovenover disse endnu et Par; i Kanten af det fladtrykte Parti enkelte smaa Korn.

lab!

28

Hannen. Thorax meget bredere end Vingedeek- kerne, fra Midten skraanende