E e e Tamen r eee IUE Pren IRA URs EUR Re T LII D E aum enar : - ———————— HQ Paene praep RUE EE IR RE T RUP PE UR TUE SORT ET PRU MR a EE ET RE TE n ROSE NE RT qa P I ue Re e ie VITE EA aua V meer e E AE Tm e ; M ean US RC aer. RU ONT E Re RU RUP e E E EU ru a e ERU re TRUE CREBRO Gre em pe a ae RR AE RU EE EIE z rad edidi otro ptt PHI ti nt "- M Ere Ara A n GRE e e e IR EET ITA A ee AR eR E e E a Re E Re : M E Ee B a E TUR RE Ra a RR -- Ll UU n E RR e E i e e id gti dr mu qiu PP sr rp map nl tn e TER s e TB E IE ONT RT a e B A RIT E ERR RO RR I P e re E E EI Sra E IR cum emu mem. era etie v. etd rip e ae er 9 dis rnerm -igro s aur en mm T E ^ - - - UR ign s Rr e UR e Ree TU TRr - a wn am. ILL - : AIDE m : z HIS E M rer M Pr D P : LM - M m z t TAM z - - « " - *- -— c a4 e Am - ac Z z zc - c ars T z- rr m Í: - " LT I - e LL z -— - TTD ReRIET -— - cur - EA - -— I - -- era rer T T : T S z m - c - Ld ^e. IER mem Pre IST 2. IX m T IT E - -— E SE a PER UMP I E ^. - ——— ERU ir —Ó TET M - - a - Marne NUT. SPEPCTU RBS TE LLTLT

TT GTMIUMTOATLLUNTLAMT Mae ee esa V rmais e s e qae merat a era Sa tuae oe. Damus Vw Ii wr ru. desee ee ea m rms V VR T UM r ur ale eri mo Deme m ST ame ms PM Ir muT Tu uir aspi a vu uis e Da] Nummi mei e Tr - i MaeauAN Fr Dru risu Ma SU. am es Pe eee ntu rue n vi Rcen ape nici epica Um TUNr A. m eer L2 as S Amd. 2 Sa di uut e rm NE e Mi S Nui Te ae Rem AD Re qr e ru quu au ae emt we. ere We s e Tria Te Uu a. Re MEET D aede rm RE e. suum m Sf cuu vae ne Dura Tu d a ET A Ter ere TeR omues m So tam ce e Kuss" mu Ted P qe P e I Tur. D en um Rune Re Re du e M Ee m Tu cr em T Er TE Mme T A An P ee s Peru ma psu Re uA Ma Re aue I T. m ce aruis m MR Rn MR rr - UTR AU UR esee ua ur P te rm Pie re Vr ei qu a aane T - T TAULUAMCT AU IRELIELULMT Turmae mae Tee mower anim AAT S Sense SA E ReReR A 3 : I TE Ne NeA rei taU quU IE ea i Rer LLL * pe niea * - m z e

e

^ d SN

b E SERSISS

À | |

j

à M

l

exl O,

P"

PETRI S PALLAS

M. D. PROFESS, HIST. NAT. ET ACAD. SCIENT. IMPER. PETROPOL. MEMBR. ORDIN, ACAD. CAES. NAT CUR. ET SOC. REG. ANGLIC. SODALIS,

SPICILEGIA

ZOOLO GICA.-

TOMUSI

CONTINENS QUADRUPEDIUM, AVIUM, AMPHIBIORUM, PISCIUM, INSECTORUM, MOLLUSCORUM ALIORUMQUE MARINORUM

FASCICULOS DECEM.

BEROLINI, PROSTANT APUD GOTTL. AUGUST. LANGE, MDCCLXXIV.

Nota leges quaedam, fed lima vafa vecenti; Pars nova major erit. Leclor! utrique fave.

MaRriat. Epigr. Lib. X. 2.

SPICILEGIA

(CA.

QUI BPU-S NOVAE IMPRIMIS ET OBSCURAE

ANIMALIUM SPECIES

ICONIBUS, DESCRIPTIONIBUS ATOUE COMMENTA- RIIS ILLUSTRANTUR

CURA

POS PALLAS

MEDICINAE DOCTORIS' ^ ACADEMIAE CarsanEAE NarugAaE CuniosonuM ET SoCiETATIS Rrzc. ANGLICAE SopDaALiS.

PASGQPRCUEUS'—PRIMUS. NES BERGQGCINI, PROSTANT APUD GOTTL, x rostesbi LANGE. MDCCLXVIL

——

Nota leges quaedam, [ed lima vafa vecenti, Pars nova major erit: Leclor, utrique five.

ManrriAL,

MONITUM AD .b:ECTOREM

manipulatim colle&a; quibus, fr arviferint,. quaecumque. hucusque nova & zotatu digna, ad hiftoriam anima- lium /pegantia collegi & addidici, quaeque in

FASCIC. I. OC pofte-

*Noy (0) "se

gofferum obfervabo, eadem forma. atque. ke- ge, qua haec prima. prodeumt, paulatim fuc- cedent. lconum uagritudo eadem conflan- zer fervabitur, ut & Voluminum. 77es vel quatuor tabulae, cum totidem vel ad fummum. feuis plaguhis feripturae frngulos plerumque. Fafciculos conffitueut; mifi cum ubertas materiae cohaerentis & conjunciim expouendae, largiores defrderaverit. Ex Faf- ciculorum decuria autem jufhum orietur Vo- lumen. Zempus certum in edendis Fafciculis gullum fervabitur: prodibunt , ft Phyfrophilis placuerit, citius; ceteroquim otia auctoris ex[pecabunt.

Praeter novam & integram materiam, infe- reutur his fucceffive pleraque nuper im Libello, MISCELLANEORUM Z,00LOGICORUM fitilo

Hagae

"e (0) "Wy

Hagae Ccmitum edito, defcripta fed emenda- £g omuia C aucta C maxime quoad ico- nes cdfhigatiora , nec ifr ineditis. iuter[per- Ja. Non enim in iflo Libro mihi ipfi fa- Lisfeci; difplicebaut. maxime. icones fla- zu. cum im publicum ex temporis uecef[fr- tate prodillet, eundem, cujus ile [pecimen efh, laborem mitidiori ordine. diligentius. at- que limatius xedordiri apud me confütue- ram. Patriae itaque C otio mumc veddi- tus wuelri omine propo[ttum exfequi inci- pio. Nec deerit pro multis Voluminibus ma- teria müfcelas inmumera emim jam mumc de- Jeripta & delineata fervo, €& plurima alia ip promptu funt. Quae ut, im Zoologiae Wucrementum, ducem adlpiciaut , publica Johummodo. aura. indigent.

P qu TU

*No (0) "Xe TU, Le&or, videas an digna frt, c? effivias we cogpti pigeat auctorem, meque im his pauculis. coufiflendum fit. Dab, BEROLINI prid. Kalend. Maj. MDCCLXVII.

DE

D E

ANTILOPIBUS

EN JW Rd41HM

SS

hILNTILOPARUM pulcherrimum genus cum ca- Xe. prio Loologi methodici, maxime recentiores,

à. conjunctum tradunt. —Diftinctius tamen illud natura reddidit, quam ov/llgg gentem, quae cum caprina multo propiori & genuina confanguinitate conjun- €a eft, & ab omnibus tamen, nefcio quo argumento, pro di- Ífüntto genere numeratur. Si zarturale genus quaeras, certis- fime Ruminantia cornibus perfiflentibus armata, omnia congre- ganda, adeoque Boum, feaprarum, Oviumque Hgeusque a 2 cri-

"es (4) Te?

fcriptoribus diftincta genera in unum cogenda forent. Verum, ne accumulentur fpecies, naturales familiae fubdividi folent; optimeque hoc fit, f1 ubique aequabili jure fubdivitio inftituitur, nec uno loco junguntur genera infigniter difinia, alibique adf nium fpecierum feries divelluntur. His ego ponderatis 4 N- TILOPARUXM genus, Capras fylveffres pleraíque antiquo- rum, & fic dictas Gazellas complectens ab A/rcizo genere no- mine diftinguendum efle duxi.

Auütilepas lNatura medias inter cervizum genus & eapri- zum collocavit, —— Habitu proríus funt cervino, imo ele- gantiori fere. At cormibus lolidis, offeis, cornea vagina prae- munitis, adeoque non deciduis, neque in fzziza lemper deft- cientibus, conveniunt cum Capris, Ariete & Bobus. | Uzgz- las pedum pleraeque verruciformes habent, uti Caprae. —Dezti- bus variant; pleraeque tamen & his, & //zz febaceo five. /acr- 2ali ante oculos (cujus verus etiamnum ignoratur ufus), non- nullae etiam cornuum in altero lexu abfentia Cervos imitantur. Interna fabrica inter Cervos & Capras ambigunt, ad has tamen magis accedunt; cy//de imprimis fe//ea, cervino generi denegata, praeditae.

Differentia. Antiloparum a Cervis pariter atque Capris hinc fere confici poterit. Difcrepant a Cervzs cornuum im- primis perfiftentium natura, ungularum [puriarum parvitate, cyltidis bilariae in hepate praefentia & ocificulorum praeterea in corde defectu. Diftinguuntur a es habitu imprimis & pilo cervino; cornuum fitu & maxime figura zezet nec com- planata, itemque fubftantia plerumque nigra & opaca; faepilfi- me etiam finus lacrymalis praefentia, & dentium 1nciíoru:a lace- ralium figura & parvitate.

Sufficiunt haec ad diftinguendum genus & peculiare nomen

ofcere videntur; quamquam verum fit, inter /5;ce;; leu ferum irat & nonnullas Anüloparum [fpecies haud ita magnm efie

Ye )cl

Ses (5) 5a

effe hiatum. Nec enim ufpiam faltum fecit Natura, fed difcre- pantia intermediis umbris continuavit; non tamen ita penitus, ut generum naturalium limites concidant, quicquid recentiorum nonnulli contra dicant.

Nomen, quod huic novo generi commune feci, nulli ejus- dem fpeciei adeo proprium & inolitum videbatur, ut non ad univerfum genus extendi queat. Obfcurae eft, neca Cnan- LETONO fatis elucidatae, verofimillime tamen arabicae origi- nis; & forte una cum animali, cui ab Anglis imprimis adplica- tur, olim ex Africa in Europam delatum fuit.

Species Autiloparum per Afiam & imprimis Africam nu- merofae vagantur, quaedam magnitudine, omnes elegan- tia corporis, membrorum agilitate & alacritate infignes. Pleraeque, ne dicam omnes, gregatim vitam agunt; imo cen- tenariis exercitibus incedunt nonnullae. inclementiori fub jove pofitae Europae vix ullae funt. Sola alpinis tractibus contigit frigoris minus, quam reliquae, impatiens Rupicapra && inacces- fis, in quibus verfatur, rupibus defenfa fpeciem confervavit, In Afiae confiniis incultis binae aliae vivunt fpecies, Afiaticis potius adnumerandae animalibus. In Americamautem nulla An- tiloparum fpecies, ob feptentrionalium tractuum, quibus folis illa Afiae connexa videtur, rigorem penetravit. Unde & Caprarum oviumque gens Novo orbi olim peregrina erat, donec ab Eu- paeis eo traníplantata fuit. Veriflhima haec enim eft ab 7J. Bur- FONIO primum expofita obfervatio, Capras, Antilopas & alia nonnulla animalium majorum genera Antiquo orbi propria & priva inítituifle naturam; prout Americae addicta alia er tur, Da/vypodes v. gr. Bradypi, inter quadrupedia, ex avibus IGeri, Manaci, Buccoues, Trochili, aliaque.

Antequam 4utlopss defceribere adgrediar, quarum cau- fa haec adiata funt, non alienum erit Species, quas vel to-

tas, vel ex parte ipfe examinare potui, & quas ex adcuratis 3 recen.

tes (6)

recentiorum defcriptionibus praeterea ftabilitas invenio, omnes ordine enumerare; fimul auctorum praefertim antiquiorum fy- nonyma obfcura & intricatiffima, quantum fieri poterit, dige- rere; quaeque ad Zztzloparam hiftoriam, valde adhuc imper- fe&tam, ex propriis conferre poflum exponere.

Monendum autem ftatim eft, Ztilopibus non adnumeranda effe animalia, quae fib MOSCHI, TRAGULI pygmaei & CAMELOPARDALIS nominibus notafunt. |. Mo/cbus enim, eidemque congener 7ragzius, bifulcorum animalium minutif- fimum, in utroque fexu carent cornibus & dentibus contra ca- ninis in fuperiore maxilla infignibus gaudent. Camelopardals autem five Hippardium. ARnisToTELIS, prorfus anomala atque inter Aztilopas & Camelos quafi media beftia eft

Sexdecim omnino funt Species AN TILOP ARUM, de quibus mihi certo conftat, quasque vere diftinctas & conftan- tes effe liquet. Harum zzica ( num. 1.) cornibus ad modum ca- prinorum comprelhufculis & verfus dorfum arcuatis gaudet, «za 1tem eft ( n. 2.) cui erecta uncini in modum recurvantur. Zyes (n. 3- 5.) cornua in frontem reduncula habent; quiuis ( n. 6-10.) in lyrae antiquae formam tortuofa funt; b/zis (1. 11. 12.) recta, rugofa, binis aliis (n. 13. 14.) recta & veluti manu torta, & duabus tandem reliquis (n.15. 16.) cochleae in modum five Ipiraliter flexuofa contigerunt, Has itaque ordine enumerabo.

I.

ANTILOPE LEUCOPHAE A.

Capra coerulea Kors. capesf. vol L ed, germ. p. x4x. belg. p. 169.

i E pe maxime Promontorio bonae fpei miffis mihi nota; ibi autem vulgo fub eodem belgico nomine venit, quo Korzius ufus eft, Caprae nempe coeruleae ( Blaue Bok). |. Vi-

vae enim colorem laete coeruleicentem effe, at ftatim a morte obfo-

eS (70 $a?

obfolefcere, idem auctor eft. Cornuum figuram fpecimina no- ftra referebant animalis a Burrowio (fj. zat. Xil. p. 210.) fub nomine Ko^ celebrati.

Habitus, qui congeneribus facile omnibus, proxime cervi- nus fuiffe videbatur; zagzitudo inter Cervum & Damam. Den- tes primores in hac fpecie Ane ies. omnes nempe aequales, rotundati , inciforibus infantilibus fimiles, in arcum difpofiti. Cor- "ua in utroque fexu fubfefquipedalia, pro animali haud magna, erectiufcula, leviter divergentia, lubulata, retrorfum falcata, fimul rudius annulofa, at bafi laevigatiora & fubcompreffa, api- ce vero prorfus laevia. Plus cervinus, fupra ex cano cinereus, verlus fpinam & in capite nigricans, fubtus atque in pedibus al- bus. Litura ante oculosalba. Cauda brevis, apice alba.

2. ANMTIDLOPE RUPICAPR A.

Brbenen delinearunt & defcripferunt PAxisrENsEs. ((Me- oir. adoptés vol. [. p. 224.), at nullibi bonae extant ico- nes, nifiinter RipixGERIANAs. "loto habitu & omnibus for- mae moraentis differt ab /P/ce, quocum, praeter vitae genus & pilum, nihil fere commune habet; ut mirum fit I, Bvrro- NIUM, qui in Carnivoris animalibus e levitffima quaque differen- tia & proportionis colorilve varietate fpecies diltinguere amat, hic (A7/. za£ XH. p. x39. /eg.) & in Gazellis alieniffima animalia fpecie conjungi voluiffe & inconftantem in Ruminantibus, pror- fusque degenerem Naturam putalfe, quae tamen ubique in fer- vandis Ipeciebus caftiílima cit.

Rupicapra inter Antilopas unica Europaea eft. /Eftate pilo fere capreolum refert, hyeie longo & fufco villo hirta, gula late alba, & litura pone cornua atque fubtus longitudinali gryleo- alba diftinguitur. Scopae illi feu Éiciculi pilorum infra genua an-

j tica

eS (9) "5s

tica, uti Gazellis; Has vero, aeque ac mirabilem illum ffzzin cutaceum pone cornua, in vivis evidentiflimum & ficcum, ne- glexit Burroxius. Àn hicforte Sirus lacrymalis, qui Rupicapris nullus eft, fitum mutare voluit Natura?

Cornua in utroque fexu adfunt, quorum fitu erecto & recur- vatura uncinata, ungulisque longiufculis & late difcedentibus, a congeneribus facile difünguitur Aupicapra.

3- AN TILOPE DAM 4.

Le Nanguer Burro hif. mat. vol. XII, p. 213. tab. 34.

IS . . Ww aec verofimillime DAAM A Antiquorum. Habet enim, quem Poéta Daristribuit, colorem fulvum & fimul cornua, qua-

lia Prixiro notantur, in frontem redunca.

Solum hujus animalis caput cum cornibus vidi, e quo dez- tum priserum in inferiore maxilla numero plane fingularem effe didici. Habet enim tantum fezos, quorum duo medii latif- fimi, fubobliqui, re€ta transverfa acie terminantur, laterales vero parvi, lineares funt. Africana eft, & in utroque flexu cornuta,

4. ANTILOPE REDUNG A,

Le Nagor Burrow. hifl. nat. XII. p. 326. tab. 46.

aec forte KEMAS A gv1AN1 iff. anim. lib. y4. cap. 4. A Burroxro hucusque folo defcripta; nec enim, ut olimpu-

tavi & fcripfi, huc pertinet: Mazame feu Cervus cornutus S s. tbef. vol. t. 42. 1. 3. Eam quippe iconem, una cum altera eadem Tabulapropofita figura, SEsA ex Pidaris capen/ibus era fuiffe

Sact 0€ 9 X - Sues

fuiffe videtur, quas, in BoxnHA vir: olim Bibliothecam miffas, nunc pofllidet Ce. lon. BunwAN NUS. Conftat enim SkBAM pafiim ex aliorum libris icones fuis immifcuifle, & BorRHAVII in promovendo Se£aze opere curam nemo ignorat. Picturas ar- chetypas Bun wANx1I cum Szsax tabula contuli, & fimillimas deprehendi, Earum autem altera, ut infra dicetur, Babalidem exprimit; altera deterior, videtur Oryg;s efte.

S. ANTILOPE TRAGOCAMELUS.

4i "Tragelaphus Caji apud Gefnerum Raj. quadr. p.82. 3t. 16, 'Tragocamelus Pansows A. augl. vol. 43. p. 465. cum icone.

Tuum animal a Pansoxr0 primum diftin£te defcriptum, & quidem e vivo Ípecimine.

6

ANTILOPE SCYTHICA,

Colus Strabonis G sw En. £cou, quadr. p. 40. 124. Tbeximberbis Ga r.iw. Nov. comment. petropol. vol. F. p. 345. Le Saiga Borrow. hifl. uat. vol. XII. p. 198. t.22. f. 2. Cornu.

Capra tatarica Lriw, /yff. mat. (ed. XII.) p. 97. fp. ux.

Ad hujus hiftoriam plurima collegit Zoologiae Pater Cow, Grzswxnus. COLUM SrnRAsonuis celle vix ullum argu- mentum invenio, praeter animalis patriam. Haec enim de Co/o fuo reliquit SrRAso (7ib.7. edit. Parifim. 1620. fol. p. 312.) »habere Scythas animal quadrupes, quod ab iis zoxo; dicitur, Jmagnitudine inter cervum & arietem media, album, curíu »quam illa velocius, quod naribus aquam in caput havrit, ibique »per dies complures refervat, vt facile vivat in locis aquae ex- »pertibus, ,, nec plura. Kc Ícriptione diverfa memorat A rur- NAEUS

*ea9 ( I0) agas

xAEvs ( Deiptofopb. lib. s. ), quod Leonem, nefcio qua au&tori- tate, vertit DALE CHAMPIUS.

Antilope noftra /cytbica idem mihi videtur effe animal, quod Strepficerotis nomine BELL owius defcripfit. Etenim ufque in "Tranfylvaniam, Walachiam & Graeciam hanc fpeciem etiam- num fparfam reperiri fcio; quidni etiam in Creta Infula?

Sola cornua A. /cyt/icae hucusque vidi, propter fubftantiam fubdiaphanam , e Bavefcente corneolam facile dignofcenda, cum in reliquis hujus generis fpeciebus cunctis nigra fint &

opaca. 7. ANTILOPE. PEGARGUS

Damae fpecies Tzeiran "Turcarum, Perfis Zhu dida Orram. iz. (led. germ, Hamb, 1696. fol.) p. 237. & p. 216. 277.

Ahu KazrMrrtEm. Zimoenit. p. 403. tab. p. 40T. n. Y.

4n Capra variegata Kors. capenf. (ed. germ.) vol. I. p. 142.

Le Tzeiran Burrow. ifj. nat, vol. XII. p. 207. 1.3. f. 6. cornu,

Cervicapra Hour Tuvw, natuurl. hifl. vol. III. ab, 24. f. 2.

Elus in compilatione belgica, cujus plurima jam pro- diere volumina, ( /oc. cit.) adtert diftin&tam hujus fpeciei iconem e pi&uris iupra citatis Burmannianis delumtam. Ar- chetypo autem, quo ufus eft, propria olim manu LiizxNAxvus adícripfit nomen Cervicaprae; hinc in belgico libro apographa icon ad Cervicapram relata, & nuper in Egiziene XII. Syfteina- tis abipfo quoque LixNAxo ad Cervicapram citata fuit; quam- quam ibi diverfiffimas DopAnT: & JoxsrToxn: fimul icones ad- junxerit (7. ct. p. 96. /p. 8.), notabili difcordantia; quae :deo exponenda fuit, quoniam infra defcribendorum animalium al-

terum Cervicaprae nomine infignivi. Animal quod Pygargum appello, mihi ex pellibus innotuit. Maguitudine videbatur fuiffe ultra Damam. Corzza, uti fequen- tibus,

tes ( sg GS

tibus, compreffiufcula, in formam lyrae, qualis vulgo pingi- tur, recurvata & rugis poftico latere ferme oblitteratis annulata; proportione tamen minora quam Gazellae, & in feminis exi- cua vel nulla , fi KArurrrno fides. Dentes quatuor medii la- tiores, laterales angufti. Co/or in capite, collo toto ( antica armorum parte fpadiceus, five fanguineo -ferrugineus, fatura- tiffimus. At roítrum antice occupat macula a nafo orta, alba, longitudinalis, in fronte truncata cum parvulo acumine. 4e; obíoletioris funt coloris, marginibus albopilofae, intus nudae. Doríi medii color fingularis, terrugineus nempe, cana veluti pruina obnebulatus. Latera abhinc fenfim nigrefcunt; qui ea tota occupat ater color, ventris albedini abrupte conterminus & ad humeros ferrugineo angulo excifus eft; femora autem late occupat, & adtenuatus ad genua ufque defcendit, quibus lato annulo circumfunditur, ultra quem crura alba. Sutura tamen nigricans ab ungulis antice adícendit in omnibus. —Gezza prio- ra pilofillima & veluti callofa.

Urrbopygium late, etiam fupra caudam niveum. | Unde PYGARGI nomen, quod apud Prirxiuw (ff. mund. lib. g. C. 53.) occurrit, & apud Septuaginta Interpretes, pro vertenda Hebraei codicis voce Di/czon. ( Deuteron. Càüp. 14.) adhibitum legitur, in nullum magis animal quadra. DORCADEM ve- ro AELIANI fequenti fpeciei aptius adplicari poffe cenfeo.

g. ANTILOPE DORGAÁS

Dorcas antiquorum, "Tzebi Diblica, Gazella f. Antilope Saw. afric. (ver- ffon. german.) p. 152. 357. La Gazelle Burrow. hifi. uat. vol, XII. p. 249. t. 23. entume & colore a praecedente diverfiffima, neque cum lequenti confundenda. Mihi cornua tantum vifa. "To- tum autem animal graphice, ut omnia folet, Burroxivs de-

fcripfit. B 2 Ob

"uS (12) 9e«8

Ob fulvum colorem & laterum fafciam nigram, pto DO R. CADE ab Axrtaxo (Piff. anim. lib. x4. cap. 4.) defcripta ha- beri meretur. LixwArr autem Dorcas, ex fynonymis adje- XLis, videtur Bubalis noftra effe, j

9. | ANTILOPE KEFELLA.

Gazella africana Raj. quadr. p. 8o. An lbex (Steinbok) Kors. capenf. vol. I. (ed. germ.) p. 166. Le Kevel Burrow, Af. zat, vol, XII. p.258. tab. 26.

(oon maculis pro tenello corpore fatis magna, fere ut Ibicig at feminis minora, teretiora, rectiora, & vix bafi fubru- gofa. Quod enim I/.. Burroxrvs(?ifl.nat.vol. XII. p. 261.127.697 z.21.//3. 4.) CORINN AE nomine habet animal, mihiomni- no Kevellae feminam elle apparuit. | Vidi Corzmzae tria viva Ípe- cimina, quibus cornua non uno modo erant curvata, fed in binis diftorta, paulo aliter quam quae Burroxius depinxit. Petulcae erant, adpropinquantes cornibus audacter impctentes é& mofchum fortiter redolebant, —Valgae pedibus, nihilo ta- men minus agiles & faltu curfuque velociffimae.

IO

ANTILOPE BUBALIS

Bubalus f. Capreolus Africanus Arp nov. Jifulc. p. 365. (icon rudis). Bubalus antiquorum, Yachmur biblicus, Bekker-el- wash Arabum Sua w. afric. (ed. germ.) p. 151. 558. : Vache de Barbarie PEnnALT. Mem. adopiés vol. I. p. 20$. ic, p. 203, fat.

bona. Cervus Temamagama S zz. tief. vol. I. p. 69. t. 42. ft. 4. «iu Capra Dorcas Lx. [yfl, uat. (cd, XII.) p. 96. fp. 10. Capra

Sea? (o 13 0/5 eS

Capra Doreas Hour Tv vw. gatuur]yk. hiffor. vol. III. p.213. tab. 24. f. 5! Le Bubale Burrow. hifl. uat. XII. p. 294. 1. 37. 58. f. 1. 2.

AE quos ad Dorcadem fuam in muperrima Editione exci- tat LixNAEUS omnes PBuba/iz noftram babent, unico ex- ceptó R10, cujus fynonymon fupra ad. Kevel/am (recenfitum eodem retulit.

Icon HovrrUYvNIANA indubie Bubalin exprimit, defcripta ex archetypo, quem inter Celeberr. Bun MANN picturas luftra- vi, & quem SEsAE quoque coz, quam is perperam pro Àme- ricano animale pofuit, inlerviifle vix dubium mihi eft, poftquam hanc illi curiofe contuli.

BUBALIN & BUBALUM Antiquorum hanc effe ne- mo dubitabit, qui legerit OrrrAx: locum, quem GESNERUS optime interpretatus eft, Bubalidis maxime cornua adumbran- tem ; & verba Priuir, errorem reprehendentis eorum, quos, fuo jam tempore, Urum feu Bovis feri fpeciem pro Bzbalo ha- bere dicit, quum hunc tamen gigzat ZAfrica, vituli potius cer- vive fimilitudine.

Integrum animal non habuit Burrowivus. Ego vero & vivum vidi & aliquot pelles pertractavi. Mite eft, robuftius & formae minus elegantis, quam congeneres. Capite etiam ma- jore & cauda longiore, totoque habitu aliquam cum Buca fimi- litudinem prodit. Afmno procerius & in pedes, maxime primo- res, altius, Denzes omnes lati, truncati, aequales, medii ta- men paulo majores. Lab/um zuferius nigrum, ad marginem utrinque fingulari zy/Zace feu fafciculo pilorum nigro notatum. Rofirum antice fafcia nigra, terminata ad frontem top/o pilorum vorticofo ante cornua obíeffam. ^ Cranium vertice inter aures alte prominulum, unde exoriuntur corpua, Burrownri: figuris optime expreffa, & fingulari modo bafibus latis, antrorfum ex- planatis inter fe fere contigua; ceterum curvata in modum ly- rae, aft multo tortuofiora, quam praecedentium; extremitate autem rectilluima, fubulata & in pugnam (demiffo capite) di-

B 3 recta.

ves (14) *»42

recta. Color e gryfeo fulvefcens, capiti & collo magis ferrugi- neus, in dorfo fufcidus, clunibus pedibusque pallidulus. .Lizeae nigricantes per cervicem una, & per humeros antice longitudi- nales. Lztura triangularis, nigricans ad flexuram clunium. Caz- da longiufcula, atra, fetis hirta & floccofa; adeoque ad vacci- nam accedens. :

II.

ANTILOPE BEZOAMRTICH

Gazella indica Raj. quadr. p. 79.

Le Pafan Burrow. ifl. nat, vol. XII. p. 210. t. 33. Te3. ( cornua.) Capra Gazella Lx. [yf], stat. (ed. XIL) p. 96. fp. 1.

Idem Hour ru v. natuurl, hift. vol. ILI. p. 197. t. 24. f. t.

[i Hovurruvuir ex picuris aliquoties jam dictis Berman- nianis deprompta, adeoque fida fi non elegans eft. 4/cezi ca- peu[fem Kovnir, quam ad Orygeni citabo, cum A. bezoartíca no- ftra confundit. Bnissowius (quadrup. p. 97.), unde & Lix- NAEUS in noviffime recufo Sy//eiate, ad Capram Gazellaui fuam retulit Korzir alienum fynonymon. Majori forte jure huc eflet citanda, rectis cornibus, & arunco conveniens Capra azo- uyma ( Bok obue Nabmen) Kovsu capenf. vol. 1. (ed. germ.) p. 142.t. 2. f: 2. fed hujus ftria alba fpinae & fafciae transveríae trunci, in BunMANNI icone haud apparent, quamquam adlit aruncus. Ego animal ex folis cornibus novi, quae nunquam nifi re£a vidi & ultra medium rugis annulata.

Videtur autem hujus mera effe varietas arcuatis cornibus di- verfa illa cujus cornu depingi curavit GresNERus 7coz. quadr. p.58. quaeque eft Hircus bezoarticus Arpnov. bifulc. p.756. Algaze| Burrowii Af. nat. vol XIL p.11. t. 33. f. 1. Capra bezoartica LixwxAzr /yf. zat. (ed. XII.) p.96. p. 9. & forte Pafen, Capricerva f. Hircocervus KAzMPrEmni aroerit.

p. 598. tab. p. 407. 9. 1. Hujus

"es (( m ) 37

Hujus vel utriufque abomafo Bezoar orientale ingenerari creditur. Vidi Bezoar optimae notae concretnm circa pz/orum ruforum, qui vitulinos colore & craffitie referebant, compa- €tam pilam. At RAjus Gazellam fuam ndicam cineream di- cit. Magis convenit color Caprzcervae KAkMrrERI; eam vero ex auctoris verbis, vix ab Ibice diverfam diceres. Circa ge- nerationem hujus lapidis, & in diftinctione animalium, quae ci- tatis auctorum locis innuuntur, obfcura mihi hucufque omnia videntur & incerta.

12

ANTILOPE GRIMMIA

poo [pecies, quam hoc loco intactam relinquo, quo- niam infra hoc ipfo Fafciculo adcuratius defcribendam mihi

fumfi.

I3. LN WEOPELJSCRIPT.A.

Le Guib Burro. iff. uat. vol. XII. p. 305. E$ 327. t. 40. €? 41. f. I.

Elegans fpecies, cujus notitia Ill. Burrowro debetur, quae- -4 que cornuum contorfione lequentem imitatur,

I4. LN TTIDOPE' ORTX

Alce Capenfis Kors. capenf. vol, I. (ed. germ.) p. 145. t. 3. f. 1. Mazam: f. Cervuscornutus N, Hifpaniae Sr. zhef. vol. I. p. 69. tab. 42. f.5. Le Coudon Bnrrow. hifi, nat XII. p. 357. t. 46. &. Cornua.

A Belgis Promontorium bonae fpei habitantibus etiam ho-

die appellatur nomine Z/ces capezfis ( kaapftbe Elaudt) quo apud

fec ( 16 ) 9a?

apud Korsruw indicatur, cujus locum Bnarissonius & Lrx- NAEUs perperam de A. Pezoartica intellexerunt

Sebauae iconis huc verofimillime pertinentis archetypum inter faepius jam memoratas Ce Tou. Bun Maxx: Capenlium animalium picturas, non fine admiratione inveni; prout fupra jam monui. Nomen autem alieniffimum ilii adpofitum fuiffe fa- tis patet. BurronuivUs cornua optime delineavit; nomen vero huic fpeciei indidit, quod fequenti proprium effe fcio.

Si licet ab antiquis Zoologis prodita animantium nomina conjecturis adtingere, hancce giganteam noftram Znzilopen eo- rum Orygem fuifle exifimem. Non tamen omnium aucto- rum OR X hucreterri poterit. Quae de luo cecinit Or»ra- Nus ( de veut. lib. 2. verf. 445. 551.) pleraque in illam quadrant. Et Prixius (ff. mund. lib. 8. cap. 53.) Orygem quoque re- cenfet inter ,,Capras fylveftres, quas tranfruazini fitus mittunt, Nec repugnant quae ÁGATHARCHIDES, STRABO d Lam- PRiDius de cornibus Orysuzi loco haftilium adhibitis relique- runt. Verum an conveniant & illa PLiNr:, contrario pilo ve- »ftiri Orygem,, (Joc. ciz.) & ,velicas lympha plenas alvo gerere, »quarum beneficio Getulos latrones in deferüs aquae expertibus » durare, narrat (7/b. 1e. cap. 73.) , videant qui cominus animal luftrabunt. In fummis certe montibus verfari animal noftrum Korzius prodidit. Inter efculentas feras 07gs noftri meminere V xano, CoruwEzLLA & MamriaLIS qui & faevum ac pu- ghacem alio loco appellat. rygis quoque nomen in Bacchi triumpho apud ArueNArEuw ( Deipaof. 1.5.) occurrit At SrTRABONA1S AZarimu; Oryx huc non pertinet; & uwnicorzis ille aliorum auctorum O»yx accenfendus erit fabulofis & e mendacu- lorum inter Giraecos itinerantium commentis ortum derivantibus animalibus.

Integrum animalis, de quo hic ago, vidi fccleton in z/e- fauris PxRiNciris Aumiraci, qui Hagae - Comitum. adfervan- tur. Didiciinde maximam inter congeneres & equo mediocre

pro-

Sean? ( 177) t?eg?

proceriorem effe hanc fpeciem. Sceleti enim longitudo a mat- gine offium maxille ad initium caudae, fecundum fpinam menfurata, eft 9 pedum «& a'iquot infuper pollicum; altitudo autem, e pedibus pofticis aeftimata, 3 ped. 8 poll. excedit. Cor- uuum in fpecimine longitudo 1^. 114, 34. diftantia ima fere 1^. 10/4, fumma autem inter apices 1^. 4^. circiter. | Dentes primo- res omnes lati, magni, exteriorestamen anguftiores. Uzgu/ae pro mole corporis parvae, & fpuriae vix extra cutem prominulae fuiffe videntur. Colorem animalis ex autoptis didici effe dilute gryfeum, linea per dorfum & extremis pedum nigricantibus.

I5. ANTILOPE STREPSICEROS.

Strepficeros. C 4 YI apud Gxswrn. £cou. quadr, p. 31. Animal anonymum Hour ruxw. uatuur. hifl. vol. HI, tab, 96. Le Condoma Burrow. ifl. uat. vol, XII. p. 301. 1. 39. cornua,

TREPSICEROTIS Antiquorum nomen neque huic, nec [equenti fpeciei fatis confirmari poffe puto. Ob graecam ta- men fignificationem illud huic potiori & infigniori proprium feci, Caj10M fecutus, qui junioris cornua defcripfiffe videtur. Animal Belgis ad Promontorium bonae fpei habitantibus fub nomine COUDOU ( Koedoe ) notum, quo fub titulo, a Bvr- roNio ad Orygeni relato, & cornua plurima & integrum caput hujus Antilopes miffavidi. Corzzum faepe fefquitripedalium fitu atque convolutione cum fequenti fere convenit; non autem te- retia funt, verum carzza a fronte orta & omnes fpiras legente angulata; praetereaque interiori parte verfus bafin fubrugofa. Naturalis eorum color niger eft; expolita autem cornu bubulum colore & textura referunt. Caput, quod vidi, erat adulti Cer- vi capite majus & colore obfoletius. Circa oculos albicans area. Imprimis vero notabilis idc five ffriga nivea, e qualibet area

"eU ( 18 ) 9549

area procurrens una, quae fupra roftrum angulo fere recto' con- currunt, Z4ranco caret, unde fequitur hanc non effe, ut voluit Bvorrowivs (iff. nat. vol. XII. p. 304.), Caprati anonymam Korsnir,

16.

ANTILOPE CERVICAPRA.

n mihi notarum & fpiricornium minor fpecies, quam - hucusque minus curiofe defcriptam primam hoc Fafriculo adtentius perluftrabo; de Aw rit orE Griumia poftea differta- turus,

Si in redigendis euctorum erroribus hic nimis forte durus fuiffe videar, cogitet Lector, nullibi magis vitiofos effe metho- dicos noftros recentiores, quam in recenfendis Zntz/oparum fpe- ciebus, inque difponendis au&orzm, maxime antiquiorum, eo [pectantibus fynonymis. Quaeex autopfia & collatis au£torum d rtdonibs didici, candide exponenda erant. Neque pro- priis hallucinationibus peperci, & quaedam olim aliter tradita correxi pofterioribus curis. BurrowruM incomparabilem du- cem fecutus, fi quidquam adinveni & Zntiloparu: hiftoriae pro- fui, id omne SulimiN n1 exemplo & primariis laboribus, qui- bus facem in his extulit, deberi exiftimo.

Quaedam apud varios auctores obfcurius indicata mihique dubia hujus generis animalia in medio relinquo. Horum e nu- mero funt Cervus capenfis Kornii (capenf. vol. I. ed. germ. p.51.) E Cervicapranm torte explicandus, Capra miéfitans ( Taucberbok)

JUSDEM /. cit. p.370... Koba Burromwi (iff. nat. vol. XII. p. 267. 1.32. cratiium), cum qua forte Tragelaphus Sua wir ('afzic- verf. germ. p. 151.) convenit, aliaque ALrix1 & HnNANDE- zii animalia.

4

MODSXRCRERO

g . 4C

Cr Jn pai

[

JFAs

-B eret.

: fe.

E 3 he dh RS 5 iS]

L

U-

* pra 4 bs M Maas 3 s tp ey RE NR esti Y nom drea e or Ss de Sh xit B *K ^s *

orc p

D GOCMEN Qe Zw HE ut mM 2x P : 32 Fx Neh TNT 7s E TY Ks "

Auf lr

E i-. Id da PT v oe

E : tee oh ss (34 frere m ; : T

- Y ! To) ; z E VENE i 1 E wo. » 1 TM El mW ma ] D 4 AT Y E A WT ! Y? UU MEET. E $14 l E D 1 . [- LA Jj " , - P. 1 a me j H m d AUT M 1 A '

"77 P FASCI CI. pag. 10. An...

C B. Slaje bach. fcudps .

AM CET OMSANPAL MR non

oaa i rte

P

Ob-aT [ 45 GS . t ( : A2) Q; I " «89. o BED GEO vr ORO o O89 e O0] Odo OO oe GOD qr RD ^d á p^ & p^ud à pd E p^ à pd à DU 5 p^ ü d EN pd R) adu uibnicibi wt $$ y $*

QERIF TC ATPRA.

uonam nomine Antiquitas CER vrcaPRA M fuübintellexerit,

& quonam potiflimum Graeco vel latino vocabulo appel-

landa fit, dictu perquam difficile eft. Acpxoc, NeBpoc, Ke-

u&g, KoNoc, Zrpezoiuepoc, llvyagyog, Eupuxegoc ar [yl-

veftriumíeu 4ntiloparum nomina, quorum vera fignificatio, cum

vix ullas plerumque animalium, quibus olim adplicabantur, de-

Ícriptiones reliquerint auctores, incertiffima eft, femperque ob-

Ícura manebit. Quae ex his ad fpecies nobis notas aliqua fidu-

cia referri potuerunt, fupra in fpecierum enumeratione fuo quae

libet loco collocata funt. Nollem tamen, ne in his quidem, quemquam diverfa docentem oppugnare.

Rajus (yn. quadr. p. 79. t. 5.) atque Burrowivs (7f. nat.vol. XII. p.215.) Cervicapram pro Strep/icerote P viv 11 ha- buerunt, quem is Zddacem; quoque ab Afris appellari monet ( bifl. mund. I. XI. c. 37.), quemque alio loco inter tranfmarinas Caprarum fylveftrium fpecies, cum Oryge, Dama & Pygargo recenfet (//b. 8 c. 53.). Quae vero de Strep/zcerote luo reliquit PriNrivs adeo vaga funt, ut ad plures Aztzloparum: Ípecies ae- quo jure referri poffint. Sola nempe corzza delineat, erecfa, rugarumque ambitu contorta, atque in leve fafligium exacuta, ut l]yras diceres. Et quum /yrae vocabulo hoc loco non fulcos aratro ductos, ut quidam putarunt, fed lyram potius muficam,

ualis in marmoribus antiquis & hodie vulgo pingitur, intelligi debere credam; verba P rii: ad Pygargam potius, Dorcadein C 2 aut

tuas (20) E53

aut Kevellam , maximeque ad Bubalin retuliffem, quorum cor- nua multo aptius /yrze Zipollizeae comparari poffunt quam fpira- lia illa Cervzcaprae noftrae. Et quamvis concedas hujus fpeciei cornua Prrwi: defcriptione expreífa effe, quod haud video; tamen inter hanc & Antilopen, cui fupra P/miagum nomen ad- propriavi, tanta obtinet flexuofitate cornuum - fimilitudo, ut inter has faltem ambigendum fit & vera nominis fignificatio in medio relinquenda. Potiori ergo illud fpeciei refervavi; quum pro minore hac noftra, Cervicaprae nomen in promptu effet.

Apud AnxisroTELEM, ÁrLIANUM & OprrANUM omni- no nihil occurrit, quod de Cervicapra nofira intelligi pofle vi- deatur. Rariffima etiam «& imperfecta ejusdem fit mentio apud pofteriores Zcoologos. Quod eo magis miror, quum cornibus & fpecie tota praefigne fit animal, & conftet in. quibusdam Afiae & Africae tractibus fatis magna copia & gregatim vagari Cervicapras.

Diftinctam primus hujus fpeciei dedit iconem, eandemque fere omnium, quae hucusque extant, optimam ALDROVAXN- pus (quadr. bifulc. biff. p.256.) De animalis vero hiftoria nihil admodum reliquit, nifi hoc, pro vera Capra bezoartica ipfi mil- fum fuiffe.

CuanrETONUS inter Caprarum fpecies Zztilope quoque Anglorum (2e ZItilope) titulo Strepficerotis. producit atque fi- mul de iftius nominis ab Anglis Cervicaprae noftrae in fpecie refervati etymologia incerta dilputat ( Exerct. de differ. 69 no- min. anim. Oxon. 1677. p. 67.).

Caudidiffhnus RAyus breviter defcripfit, atque, prouti fu- pra monuimus, Srrepficerotem P viu credidit Cervicapram ; Ga- zellam africanam & Anglice Antilopeu itidem vocans. | Cornua autem verbis fic delineat, ut juniori animale ufum fuiffe appa- reat (/)u. quadr. p. 79. n. 5. )-

Deinde

een? (21) €e£47

Deinde A cApEM1c1 Pari/eufes iconem hujus fpeciei, ne- quaquam ZPo7am dicendam, fatis tamen diftinctam adjecerunt defcriptioni quinque Gazellarum, ut eas vocant, anatomicae. Ex animalibus ad. diflectionem adhibitis feminae quatuor cer- tiffime non fuerunt Cervicaprae, sae ex €o fatis patet, quod cornutas fuiffe fcribant Parz/zezfes. Una quoque e feminis a tri- bus reliquis fpecie diverfa fuit, fcoparumque in anticis tibiis de- fectu & aliis item momentis diftinctiffima. Ex mafculo igitur Ípecimine iconem expreffam fuifle crederem, nifi fafciae laterum nigrae, & cornua compreffiufcula, quae in defcriptione tribuun- tur mari, omniumque fpeciminum data magnitudo, id quoque dubium reddant. Mibi illud mafculum & tria feminea Parifino- rum fpecimina Dorcades potius, ex defcriptione, fuiffe viden- tur. Utut fit icon faltem, ex IoNsrToNo verofimillime defumta, Cervicaprae noftrae, fi caudam exceperis, convenire videtur (cf. Mem. adoptés de l'Acad. de Par. vol. I. p. 84. feq.)

Ipfa illa Parifinorum icon cum Gaze//ae adícripto nomine, occurrit apud Iowsrowu (77/7. quadrup. t. 29. fupra ).

Et ex his quidem auctoribus in enumerationes animalium a methodicis noftri aevi compilatas tranfit. Cervicapra, & varia habuitfata. LiwwAz: Capram Cervicapram, quam cornibus teretibus, dimidiato auuulatis, flexuofis, contortis apte defcribit, hanc noftram effe vix dubitaverim. Pleraque ad iftam fpeciem ibi citata fynonyma idem innuunt. Unicam inter ita Hourrov- N11, utl (p. 10. 7.7.) dictum eft, Pygargum exprimentem ico- nem invenio, cujus erroris caufam tupra expofuiffe mihi videor,

Bnissowius praeter fua nomina, & fynonymorum con- fufam farraginem univerto Antiloparum generi, adeoque huic etiam noitrae fpeciei, nihil omnino adtuli. Neque ex Krxi- NIO novi quidquam Ceryicaprarum hiftoriae accelfit.

BurroNivs hanc fpeciem ZizrZlopes nomine (/L'Antilope ) diftinéte tradidit, & fceleton ejus accurate defcripfit atque di-

C 3 meti-

ee (22) "QE

metitus eft, deditque & hujus & cornuum diverfae aetatis figu- ras. ( Hift. nat. vol. XII. p. 215. 273. tab. 35. fielet. 36. cormua.) Credidit autem ab Academicis Parifiis delcriptarum Gazellarum e numero fuiffe eam cujus fub oculis habuit fceleton; de quo

uidem ut dubitem, fupra expofita argumenta me cogunt. Por- ro Il. Burrowivs cornu adultae Cervicaprae ( quod cit. tab.36. f. 2. exhibuit,) diveriae ab Africana fpeciei vel varietati tribuere amat, quam Gazellam indicam cum 'lTug&vENOTO vocavit. Mihi vero conftat, non effe hanc vel fpecificam vel a climate ortam, fed aetatis in hac fpecie differentiam.

Apud Jtineratores de. Cervicapra pallim aliqua occurrunt. Refert MANDErLsLOo in Suratta vidiffe fe animalia cum Damis indicis maculofis ( quae fuere 44xes P 11811) promifcue vaga, fuf- co praedita colore (//cbwartzbraun ), maculis itidem albis nota- ta, & cornibus fimplicibus, caprinorum fubfimilibus, at flexuo- fis & veluti f'ammantibus ( kram geflat) iftruCcta. Albidas hic forte oculorum in adultis eminus praefignes areas & colli in- terruptam albedinem, exprimere voluit, ubi maculata vocat, ( Vid. ejus Itzuerar. ad calcem Or ARI, cap. 12.)

'TurvEwor de Cervicapra diflertius loquitur. |,,Gazellae »inquit, [z4/cae haud omnino fimiles funt Gazellis aliorum tra- »Ctuum. ^ Audaciores funt (& cornibus facile diftinguendae. »Vulgaribus enim Gazellis haec funt cinerafcentia ( gz/es ) & dimi- »dio pos indicis autem nigricantia & ad minimum felqui- »pedalia. Cochleae autem inftar ab imo ad fummum ferpentino ,more flexuofa iisdem funt. ,,

Addit facerdotes [diae geftare inftrumentum ex binis ha- rum Gazellarum cornibus, mucrone in diverfum fpeCtantibus, ferro junctis & firmatis compofitum, quo ad aebelilidilénocin- tur ( Voyage aux Indes Part. IHI. p. x14. feq.). Hujusmodi in- ftrumentum Burrowivs (4. ct. tab. 36. f. 5.) delineat; & fimile

e cor-

fec? (23 ) 9m?

e cornibus A. Pygargi politis, argento conjunctis, & bafi argen- tea lamina eleganter obductis ipfe vidi.

Narrat porro ''uHevENorus ad capiendas Gazellas fuas indicas cicuratum marem in earum greges emitti Fs maritum gre- gis cum advena pugnantem, laqueis quos in cornibus gerit impe- dire & innectere folet, ut facilis fiat venatori captura, Sic au- tem mares tantum decipiuntur, & difhlicilius feminas vivas capi fatetur auctor.

Non Indiae propriam effe Cervicapram, fed in Africa quo- que reperiri, certum eft; unde vero fit fimile eandem effe, quam inter Mauritaniae animalia recenfet Sua w & Lizmee five, ut anglice pronunciatur, Lizmi ab Arabibus vocari dicit, habuit- que pro Srrep/icerote & .Addace antiquorum propter tortuofos cornuum faepe bipedalium flexus; magnitudine & colore Ca- preoli effe nec aeque ac Dorcadem & Bubalin gregariam occur- rere addens.

Et haec fere funt quae de Cervicapra noftra apud auctores rodita invenio. Accuratiorem vero & pleniorem hujus animd- fis defcriptionem pariter & hiftoriam adornandi opportunam, in Belgio per aliquot annos degenti mihi, praebuit occafionem Sx- RENISSIMI PniNcIPIS Aunt1ACI TZeriotropheus haud procul ab Haga diffitum ubi Cervicaprae, nunc fere abhinc decennio e Beugala adlatae, fpeciem multiplicarunt & una cum Daruzs za- cilofis Bengaleufrbus f. Axibus PL1N11 etiamnum laete vivunt & prolem educant.

nicus tantum mas jam fenior, cum unica femina itidem adulta, ex Oriente miffus fuerat. Ex his mas anni 1766. initio perit; femina autem, quantum fcio fupereft & praeterito adhuc anno peperit, quamquam decennio nunc major. Feriflimus femper manfit mas. Femina autem familiariffima eft, gregem non fequitur, hominesque, ad inftar canis, ubique fectatur, pani , quo adlici folent a ipe&tatum venientibus animalia, inhians; cujus

"uS (24 ) *»s82

cujus ita cupida eft, ut illud in pofticos pedes erecta ex alto pe- tere non recufet, quod & cicuratae Damae faciunt. lrafcitur eadem facile, fi panem dare neges, aut quocunque modo la- ceffas, tumque affu'tim capite appetit, ovisinftar; neque eum,

uem fibi infeftum fenfit, impugnare facile definit, pelle prae iracundia vehementer tremiícens.

Horum proles, ad patris exemplum, feritatem fervavit. Gregariae in campo Vivarii palcuntur omnes & e longinquo ad- ropinquantes fugiunt. Exagitatae tolutatim primo, dein fub- Nini: & ubi fugam praecipitant, longis & faepe ftupendis fal- tibus, ad inftar perterritorum Cervorum vel Rupicaprarum, aufugiunt,

Vocem nullam eas unquam edidiffe audivi. Neque cum pugnat familiaris ifta femella praeter ftertorem quidquam foni profert. Accepi tamen a cuftode vivarii, mares, cum pru- riunt, hinnitum quendam edere.

Pabulo utuntur Ruminantibus conveniente, & hyemes Eu- ropae noftrae fatis patienter ferunt. Singularem earum notavi morem, quo tota grex unum potiffimum campi & ftabuli decli- viorem locum fibi eligit, ubi alvum dejiciat. .Excreuiezta autem pifo paulo majora funt, nigra atque dura, & muco quodam ob- ducta. Urinam reddunt capite fubreclini, & velut coelum fpe- Caturae; feminae divaricatis cruribus.

Oeffri tempus certum nullum fervant. Nondum ablactatis, imo nondum au pullis denuo implentur feminae, & nullo non tempore, nifi cum utero gerunt, a maribus iniri fo- lent. Celerrime coitum expediunt mares. Feminae novem fere menfibus geftant , uniparae funt, & hinnulos fine difcrimi- ne fuos, alienosve in grege lactant.

Octiduo in latebris cubare folent neonati Z/zzali, tunc gre- gem comitantur; nec manfuetae, de qua dictum eft, femellae proles,

Was (29 ) . Sat

proles, cum a grege difcedit mater, eandem fequitur. Annicu- li & quod excedit fubinde mammam adpetere non definunt, quandocunque lactans gregi ineftfemina. Pertriennium circiter crefcunt, nec nifi triennes tere ad generandum apti fiunt mares. Feminae autem celerius maturefcunt & jam bimulae utero con- cipiunt.

Mafculi & feminei Pizzu/i, quum nafcuntur, inter fe colo- re & forma funt fimillimi. Etiam primis annis vix ulla fexuum in lis manifefta differentia. —.Fezzae deinde per totam vitam connatum colorem dilute gryfeo-flavefcentem, & ftrigam per dorfi latera utrinque albicantem fervant, manentque excornes,

At mafculis Yeptimeftribus in fronte verrucae corneae, cuti fere tantum inhaerentes, cornuum primordia, prorumpunt. Ea tamen aetate impuberes adhuc funt, teftesque exiles intra llia haerent, ita ut fcrotum externe vix, nifi e laxiore ibi pelle, di- gnolcatur.

Trimulis cornua jam duas ferme fpiras adtigiffe obfervantur, & rugis ad minimum denis annulata funt. 'lunc quoque dorfi ftrigae dilutiores evanefcere & capitis, humerorum atque dorfi color